Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

AKREDYTACJA

Dotyczy instytucji opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się ocenie, opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi. Ocena jest przeprowadzana przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje stosowne świadectwo.

W 2019 roku odbyła się siódma już wizyta akredytacyjna, w trakcie której po raz kolejny potwierdzone zostało spełnienie standardów akredytacyjnych i utrzymany status Szpitala Akredytowanego na kolejne trzy lata – do grudnia 2022 roku.

Akredytacja jest dobrą formą udowodnienia, że jakość jest zgodna z określonymi wymogami.

W wielu obszarach standardy akredytacyjne i normy ISO wzajemnie przenikają się kładą nacisk na różne wymagania. Wszystkie systemy mają wspólną cechę. Żaden z nich nie będzie sprawnie funkcjonował, jeżeli nie zaistnieją warunki skłaniające pracowników Szpitala do zwiększonego wysiłku w dążeniu do jakości.

Polityka prywatności