Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Regulamin odwiedzin pacjentów

R E G U L A M I N
ODWIEDZIN PACJENTÓW
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 

Ze względów organizacyjnych, a także mając na względzie dobro pacjentów oraz względy epidemiologiczno-sanitarne postanawia się:
    •    Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie przez całą dobę, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4.
    •    W przypadku, gdy odwiedzający chciałby odwiedzić pacjenta pomiędzy godz.22.00 – 7.00 zobowiązany jest uprzedzić o takim zamiarze Ordynatora Oddziału (Lekarza Kierującego Oddziałem) lub w czasie dyżuru – lekarza dyżurnego.
    •    Rodzice (opiekunowie prawni lub faktyczni) małoletnich (do 18 roku życia) mogą przebywać na oddziale Szpitala przez cały czas pobytu dziecka.
    •    W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w „salach wzmożonego nadzoru” na innych oddziałach odwiedziny odbywają się w godzinach uzgodnionych                          z Ordynatorem (Lekarzem Kierującym Oddziałem).
    •    W godzinach od godz. 22.00 do godz. 7.00 obowiązuje cisza nocna i osoby, które odwiedzają pacjentów o takiej porze, a także osoby, o których mowa w pkt 3, są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej.
    •    Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może także ograniczyć możliwość odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub możliwości organizacyjne Szpitala, powiadamiając o tym stosownym ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.
    •    W trakcie odwiedzin zaleca się:
    •    przebywanie nie więcej niż 2 osób do jednego pacjenta;
    •    przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk;
    •    niesiadanie na łóżkach pacjentów lub parapetach.
    •    Osobą odwiedzającym zabrania się:
a)   przynoszenia  i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających, a także odwiedzania pacjentów pod ich wpływem;
    •    przynoszenia kwiatów;
    •    wprowadzania zwierząt;
    •    przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na oddziale lub utrudniających pobyt w szpitalu innym chorym
    •    chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent.

    •    pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego;
    •    przynoszenia leków;
    •    palenia tytoniu, w tym także e-papierosów;
    •    używania telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej;
    •    prowadzenia głośnych rozmów;
    •    prowadzenia działalności handlowej;
    •    filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody;
    •    zakłócania procesu terapeutyczno-diagnostycznego;
    •    naruszania praw pacjentów;
    •    utrudniania pracownikom Szpitala wykonywania ich obowiązków.
    •    Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją.
    •    Osoba odwiedzająca przebywająca na sali chorych zobowiązana jest do opuszczenia sali na czas obchodu lekarskiego oraz wykonywanych przez lekarzy i pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.
    •    Małoletni (do 18 roku życia) mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują.  
    •    Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być wydalone z terenu Szpitala.

 

Polityka prywatności