Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział Krwiolecznictwa

Dział Krwiolecznictwa działa w strukturach Szpitala od 01.06.2020 r.
 

Dział Krwiolecznictwa pracuje 24 godziny na dobę  przez 7 dni w tygodniu zapewniając całodobową dostępność do krwi i jej składników oraz badań immunohematologicznych z zakresu krwiolecznictwa dla pacjentów zamojskich szpitali.

W skład działu wchodzi Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej oraz Bank Krwi.

Personel Działu stanowią Diagności Laboratoryjni, technik analityki medycznej oraz sekretarka medyczna.

Kierownikiem Działu jest mgr Monika Stańczak specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Nadzór merytoryczny  nad Działem Krwiolecznictwa pełni lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią w Szpitalu lek. med. Elżbieta Tatarska,  specjalista transfuzjologii klinicznej.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wykonuje badania immunohematologiczne dla pacjentów szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych posiadających zlecenia:

 • z poradni specjalistycznych działających przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • z poradni podmiotów leczniczych,  które mają zawartą umowę z Szpitalem

Pacjenci ambulatoryjni zgłaszający się na badania immunohematologiczne zlecone przez lekarza powinni okazać:

 • dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem,
 • wykonane w przeszłości wyniki badań grupy krwi lub przeciwciał odpornościowych.

 

Badania immunohematologiczne nie muszą być wykonywane z próbek pobranych „ na czczo”.

 

Wyniki badań ambulatoryjnych należy odbierać osobiście lub ze stosownym upoważnieniem w Dziale Krwiolecznictwa.

 

Ze względu na trudne warunki lokalowe, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej nie wykonuje badań płatnych dla pacjentów ambulatoryjnych.

 

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wykonuje następujące badania:

 • określenie grupy krwi ABO i RhD u dorosłych, dzieci  i u noworodków,
 • przeglądowe badanie przeciwciał do krwinek czerwonych,
 • bezpośredni test antyglobulinowy,
 • ustalanie swoistości alloprzeciwciał do krwinek czerwonych,
 • oznaczanie  fenotypów  układów grupowych krwinek czerwonych mających znaczenie kliniczne,
 • wykonywanie badań w kierunku diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego oraz  profilaktyki Choroby Hemolitycznej Płodu i Noworodka,
 • oznaczanie miana przeciwciał odpornościowych w kobiet w ciąży,
 • wykonywanie rutynowych badań próby zgodności serologicznej,  
 • wykonywanie badań próby zgodności serologicznej u pacjentów immunizowanych.

W przypadkach trudnych diagnostycznie,  Pracownia ściśle współpracuje z Pracownią Badań Konsultacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

 

Bank Krwi wykonuje następujące zadania:

 • zabezpieczanie w krew i jej składniki,  pacjentów Samodzielnego Publicznego  Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz pacjentów podmiotów leczniczych,  które mają zawartą umowę z Szpitalem,
 • przygotowywanie do wydania i wydawanie krwi i jej składników dla pacjenta na zamówienie lekarza,
 • monitorowanie niepożądanych reakcji związanych z przetoczeniem krwi i jej składników,
 • zabezpieczanie pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi w koncentraty czynników krzepnięcia.

 

Numery telefonów do Działu Krwiolecznictwa:
84 677 38 01
84 677 37 91
84 677 38 03
519 310 336 (komórkowy)

Polityka prywatności