Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Prawa Pacjenta

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych usług medycznych była jak najwyższa.

Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, które powstały w związku z pobytem w naszym Szpitalu z Panią Anną Mielcarek, Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością


 

Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 14.00

piętro II pokój nr 235.

Kontakt:

Telefon: +48 84 677 33 23

e-mail: a.mielcarek@szpital.zam.pl


 

Za wszelkie sygnały dziękujemy. Posłużą one podnoszeniu jakości usług i współpracy pacjentów z pracownikami Szpitala. Prosimy o podanie adresu zwrotnego, odpowiemy niezwłocznie na wszystkie zgłaszane przez Państwa sprawy

 

 

PRAWA PACJENTA

opracowano na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545)

 

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
  1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
  2. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
 4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających odpowiednim wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 

 

Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Po uzyskaniu informacji, o których mowa powyżej, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzieliła mu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 5. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 6. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji
  i zabiegach pielęgniarskich.
 7. W przypadku, gdy lekarz nie chce podjąć lub odstępuje od leczenia pacjenta, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wcześniej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta
  i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, przekazanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej.
 9. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
 10. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
 11. Pacjent ze szczególnymi potrzebami ma prawo do otrzymania informacji, o których mowa w punktach 1-10, w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

 

 

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 3. Przepisy punktu 2 nie stosuje się, w przypadku gdy: tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; pacjent lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 4. Osoby wykonujące zawód medyczny zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji również po śmierci pacjenta (za wyjątkiem: przypadków o których mowa w punkcie 3, innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych), chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej. W sytuacji spornej, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu wyczerpującej informacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę  wyraża się w formie pisemnej.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, wyraża zgodę za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub przy użyciu podpisu osobistego, wymagana jest forma dokumentowa.
 7. Zasady przeprowadzania badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę pomimo braku zgody albo wobec zgłaszania sprzeciwu, określają przepisy innych ustaw.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i  godności.
 3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 4. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 5. Lekarz, pielęgniarka, inna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 6. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sadów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.
  6. przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na nośniku danych - dokumentacji  prowadzonej w formie papierowej.
  7. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem udostępniania dokumentacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym przez niego zakresie oraz wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 6. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta.
 4. Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.

 

 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent leczony w oddziale Szpitala ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Pacjent ponosi koszty realizacji praw o których mowa w tym punkcie, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital. Wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala.
 4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego bez ponoszenia kosztów.

 

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do opieki duszpasterskiej swojego wyznania.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital umożliwia pacjentowi kontakt z duchownym.

 

 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszt realizacji tego prawa ponosi Szpital.
 2. Zamiar przekazania rzeczy wartościowych do depozytu, pacjent zgłasza personelowi oddziału Szpitala.

 

 

 

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 

Aktualizacja dnia 10 sierpnia 2023 r.

Polityka prywatności