Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA

opracowano na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

 


Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych


1.  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej     wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich    świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3.   Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
4.  Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających odpowiednim wymaganiom fachowym i sanitarnym.


Prawo pacjenta do informacji

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji         o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia innym osobom. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzieliła mu informacji o stanie zdrowia. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. W przypadku, gdy lekarz nie chce podjąć lub odstępuje od leczenia pacjenta, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn.zm.).

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wskazać osoby, którym mogą być przekazywane informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji dotyczących danego świadczenia zdrowotnego.
Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody, jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę lub sprzeciw wyraża się w formie pisemnej.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i  godności.
Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
Lekarz, pielęgniarka, inna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta, ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym;
osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia - w przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:

nieodpłatnie za pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej, również jego przedstawicielowi ustawowemu; za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów Szpital pobiera opłatę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
do wglądu w siedzibie Szpitala, z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć;
poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka  w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
prowadzona w formie papierowej – przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na nośniku danych.
Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów prawa.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta.
Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Pacjent leczony w oddziale Szpitala ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską.
Prawo do bezpłatnego pobytu z pacjentem małoletnim lub z pacjentem ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do opieki duszpasterskiej swojego wyznania. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital umożliwia pacjentowi, na jego życzenie, kontakt z duchownym.


Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszt realizacji tego prawa ponosi Szpital. Zamiar przekazania rzeczy wartościowych do depozytu, pacjent zgłasza personelowi pielęgniarskiemu oddziału Szpitala.

Prawa Pacjenta - pobierz

Aktualizacja dnia 11 lipca 2019 r.

 


dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiegoim. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek.med. Andrzej Mielcarek

Polityka prywatności