Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: http:/www.szpital.zam.pl

 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
 • tel: +48 84 677 33 00
 • e-mail:szpital@szpital.zam.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu. Aktualnie w trakcie opracowywania jest nowa wersja strony. Będzie ona spełniać wymogi standardu WCAG 2.1. Planowane uruchomienie strony: 2022-10-01

 

Status zgodności:

Serwis www.szpital.zam.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • Materiały video mogą nie posiadać napisów
 • Zdjęcia mogą nie posiadać opisów
 • Strona zawiera dokumenty w formacie pdf, które mogą być skanami
 • Strona nie zawiera tekstu do odczytu maszynowego oraz ETR (łatwego do czytania i zrozumienia)

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-17

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres informatyka@szpital.zam.pl, lub telefoniczny: 84 677 37 75.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szpital zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Dyrektora Szpitala, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu znajduje się przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.

Dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.

Szpital działa w oparciu o zespół budynków A, B, C, D, E, K wraz z łącznikiem F i G + budynki techniczne.

Przed Budynkiem Głównym znajduje się płatny parking z udostępnionymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Strefa wejścia głównego do budynku oraz samo wejście główne jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale z pewnymi zastrzeżeniami:

 • wejście główne wyposażone jest w drzwi bezprogowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu,
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona,
 • z powodu różnicy poziomów nie ma możliwości dostania się z poziomu terenu do budynku, ale po prawej stronie wejścia głównego umiejscowiona jest pochylnia, która nie jest podzielona na krótsze odcinki, brak wymagalnego spocznika,
 • Szpital posiada zewnętrzny podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych przyległy do
  bloku C,
 • przy wejściu głównym dostępny jest pracownik Ochrony, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
 • rejestracja Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej posiada obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, a proces rejestracji pacjentów oparty jest na współpracy z systemem kolejkowym, który w sposób audio-wizualny usprawnia proces i wskazuje kierunki do określonych poradni,
 • komunikacja pionowa i pozioma wolna jest od barier, ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji,  w których przyciski opisano alfabetem Braille’a,
  a także zainstalowano informator audio,
 • toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Elektroniczny kontakt zapewniony jest poprzez adres email: szpital@szpital.zam.pl oraz
numer  tel: 84 677 33 00/33 33.

Polityka prywatności