Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Historia

 

 • 1978 – 1989 - Rozpoczęcie budowy Szpitala - w roku 1978 została podjęta decyzja o budowie nowego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu.
 • Pomoc Rządu Włoskiego - Władze województwa zamojskiego i Dyrektor Szpitala czynili starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na dokończenie budowy
  i wyposażenie Szpitala. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonało oceny możliwości realizacji projektu programu pomocy dla Szpitala i pismem z dnia
  01 października 1991r. poinformowało, że ostatecznie została zatwierdzona dotacja na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. Wykonawcą zadań pomocy Rządu Włoskiego, zostało Stowarzyszenie Włoskie dla Solidarności Między Narodami -
  AISPO – Associazione Italiana per la Solidarieta tra i Popoli.
  15 marca 1990r. - zarejestrowana została społeczna Fundacja Szpitala Wojewódzkiego. Z inicjatywy Fundacji, wykonana została pamiątkowa tablica - płaskorzeźba z wizerunkiem osoby Papieża oraz nazwą “Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. Staraniem honorowego Prezesa Fundacji Jana Zamoyskiego, tablica będąca symbolem kamienia węgielnego budowy Szpitala, została poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Polski –

 • w Lubaczowie dnia 03. czerwca 1991r. W archiwum Szpitala Wojewódzkiego znajduje się oryginalny dokument poświęcenia, podpisany przez Papieża. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonano w dniu 29 listopada 1996r.

 • Patron - Dyrektor wystąpił z inicjatywą nadania Szpitalowi imienia Papieża Jana Pawła II. Nazwa ta miała być wyrazem upamiętnienia przez społeczeństwo Zamojszczyzny pierwszego w historii Papieża Polaka oraz uznania Jego wielkiego wkładu w działalności na rzecz Ojczyzny. Inicjatywa ta uzyskała poparcie władz kościelnych oraz środowiska zamojskiego. Uwieńczeniem starań było podjęcie Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 15.lutego 1990r.w sprawie nadania Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu imienia Papieża Jana Pawła II.

 • 1989 – 1992 - Powołanie i kontynuacja inwestycji Szpitala Wojewódzkiego - przełomem w realizacji inwestycji była Decyzja Wojewody Zamojskiego z dnia
  20 grudnia 1989r.w sprawie utworzenia Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu jako Samodzielnej Jednostki i przejęcie przez nią roli inwestora, wcześniej sprawowanej przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Zamościu. Po 1989 roku powstały nowe możliwości dokończenia inwestycji - dostęp do najnowszych technologii, nowe źródła finansowania.

Realizacja programu odbywała się w latach 1992 – 1998, poprzez dostawy wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, organizację kursów szkoleniowych oraz finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych
dla fachowej kadry Szpitala Wojewódzkiego.

  •  
 • 1993 – 1998 - Etapowe uruchamianie Szpitala. Aby móc skorzystać
  z pomocy Rządu Włoskiego, zintensyfikowane zostały prace projektowe, budowlane, wykończeniowe i wyposażeniowe. Możliwe to było dzięki wpisaniu Szpitala na listę inwestycji centralnych finansowanych z budżetu państwa. W rezultacie powstawał szpital nowoczesny, wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami i przygotowany do leczenia pacjentów w dużo szerszym zakresie, niż to było możliwe dotychczas. Jednym z warunków współpracy z AISPO w zakresie dostaw aparatury i sprzętu medycznego, było rozpoczęcie uruchomienia działalności medycznej Szpitala Wojewódzkiego, pozwalającej na bezpośrednie wykorzystanie dostarczanych urządzeń. Podczas wizyty przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Włoskiego.

w Zamościu w 1993 roku, uzgodniony został program etapowego uruchamiania Szpitala. Pierwsze dostawy aparatury medycznej umożliwiły z dniem
01 września 1993r. uruchomienie
sześciu wojewódzkich poradni specjalistycznych (ortopedycznej, urologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, onkologicznej, laryngologicznej) oraz pracowni RTG, USG, pracowni mammograficznej
i analityki ogólnej.
W dniu 12 kwietnia 1994 r. Wojewoda Zamojski dokonał wpisu Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i zatwierdził jego statut. Tym samym, Szpital rozpoczął działalność medyczną jako Szpital Wojewódzki, pozostający w budowie i podlegający etapowemu uruchamianiu.

 • W latach 1994 – 1999 etapowo uruchamiano, planowane w procesie inwestycyjnym, kolejne oddziały Szpitala, jednostki diagnostyczno-lecznicze wraz z zapleczem administracyjnym, technicznym i gospodarczym:

 • 1994 r. – Oddział Kardiologiczny (obecnie Oddział Kardiologiczny,
  Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej)
  , Zakład Radiologii, Laboratorium Centralne oraz Izba Przyjęć, która w późniejszym okresie została przekształcona w Szpitalny Oddział Ratunkowy,

 • 1995 r. – Oddział Neurologiczny, obecnie Oddział Neurologiczny,
  Pododdział Udarowy.

 • 1996 r. – Oddział Wewnętrzny z Nefrologią i Stacją Dializ, obecnie Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,

 • 1997 r. – Oddział Wewnętrzny z Onkologią, obecnie Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,

 • 1997 r. - Oddział Urologiczny,

 • 1997 r. - Oddział Laryngologiczny (przejściowo funkcjonował jako Oddział Laryngologiczny z Chirurgią Twarzowo-Szczękową),

 • 1998 r. – Oddział Okulistyczny,

 • 1998 r. - Oddział Chirurgii obecnie Oddział Chirurgii Ogólnej
  i Onkologicznej,

 • 1998 r. - Oddział Położniczo-Ginekologiczny, obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży,

 • 1998 r. - Oddział Neonatologii, Oddział Rehabilitacji.

 • 1998 r. – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 • W dniu 29.12.1998 r. nastąpiło przekształcenie Szpitala z jednostki budżetowej
  w Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  w Zamościu.

 • W dniu 12.03.1999 r. odbyło się w obecności Ministra Zdrowia Republiki Włoskiej
  p. Rosy Bindi,
  oficjalne zakończenie inwestycji i symboliczne uruchomienie całego Szpitala.

 • W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych, w następnych latach, w Szpitalu uruchomiono nowe następujące oddziały:

 • 2001 r. – Oddział Kardiochirurgii,

 • 2006 r. – Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz Oddział Neurochirurgii.

 • Jednym z najważniejszych dni w 16-letniej historii Szpitala był dzień
  12 czerwca 1999r.,
  kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił Szpital, pracujący w nim personel i pacjentów. Dla wszystkich zebranych było to niepowtarzalne przeżycie. Spotkanie to zostało upamiętnione tablicą poświęconą przez Ojca Świętego. Tablica ta została wmurowana przy głównym wejściu do Szpitala.

W ciągu tych 16 lat działalności jako zakładu opieki zdrowotnej, Szpital stał się wysokiej klasy jednostką świadczącą usługi medyczne. W okresie tym wdrażano wysokospecjalistyczne procedury medyczne, wyposażano poszczególne oddziały
i jednostki diagnostyczne w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, rozszerzając tym samym zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Podejmowano i kontynuuje się działania mające na celu stałe podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych oraz poziomu zadowolenia zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 • Informacje dotyczące funkcjonowania, organizacji i osiągnięć Szpitala są na bieżąco aktualizowane i udostępniane dla pacjentów, innych klientów zewnętrznych
  i pracowników Szpitala na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 • Opis organizacji - Kontekst:

Organem założycielskim Szpitala jest Sejmik Województwa Lubelskiego. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został zarejestrowany w rejestrze sądowym w dniu 29 grudnia 1989r. przez Sąd Rejonowy w Zamościu V Wydział Gospodarczy. Z chwilą zarejestrowania, Szpital uzyskał osobowość prawną.

Wspieranie i pomoc w wykonywaniu zadań statutowych Szpitala realizuje Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu, która używa skrótu nazwy „Fundacja Szpitala Wojewódzkiego
w Zamościu”. Fundacja została zarejestrowana w rejestrze sądowym 11 grudnia 1989r. Zakres działalności Fundacji obejmuje: pozyskiwanie wyposażenia medycznego
i technicznego, kształcenie i doskonalenie kadry Szpitala oraz fundowanie stypendiów dla pracowników, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, wspomaganie rozwoju
i współpracy Szpitala z merytorycznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Celem Szpitala są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Obszar działania Szpitala zwany jest obwodem profilaktyczno–leczniczym
i obejmuje obszar całego kraju, a w szczególności obszar Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczymy dla Naszych Klientów szeroki zakres usług medycznych ambulatoryjnych podstawowych i specjalistycznych oraz stacjonarnych.

Podstawą działalności Szpitala, jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Klientom zewnętrznym i wewnętrznym. Do minimum ograniczamy wszelkie uciążliwości związane
z funkcjonowaniem Szpitala.

Zatrudniamy ponad tysiąc wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których stanowiska pracy wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny i techniczny, gwarantujący jakościowo dobrą realizację zadań.

Wysokie kwalifikacje naszych pracowników, rzetelność i doświadczenie w wykonywanych pracach, zyskały nam wielu zadowolonych pacjentów i ich rodzin/opiekunów.

O wysokiej jakości usług oferowanych przez naszą jednostkę, świadczy zadowolenie pacjentów oraz nagrody i wyróżnienia przyznawane przez poszczególne organizacje krajowe i zagraniczne.

Nasze plany na przyszłość nie są ograniczone do utrzymania bieżącego zakresu wykonywanych świadczeń, ale są ukierunkowane na ciągłe zwiększanie
i dostosowywanie naszej organizacji do aktualnych i przyszłych, zbadanych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Mając świadomość konieczności stałego podnoszenia jakości pracy, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu po raz pierwszy w 2001r. poddał się weryfikacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
W wyniku dokonanej oceny, Szpital
otrzymał status szpitala akredytowanego, poprzez przyznanie pełnej akredytacji na okres trzech lat.

Szpital dobrowolnie poddaje się kolejnym weryfikacjom akredytacyjnym, otrzymując wysokie wyniki, które stawiają go w rzędzie najlepszych Szpitali w kraju.

Wysiłek Kierownictwa i pracowników Szpitala w opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie standardów codziennej pracy, jest bardzo satysfakcjonujący i przynosi zaszczyt tak dobrą zewnętrzną oceną pracy i docenieniem włożonego wysiłku. Ale certyfikat jest przede wszystkim dla pacjentów, którym gwarantuje się wysoką jakość usług medycznych
i zapewnia bezpieczeństwo procedur medycznych oraz wiedzę o procesie leczenia
i możliwość wpływania na jego przebieg. To właśnie pacjenci odnoszą największe korzyści z posiadania przez Szpital statusu placówki akredytowanej.

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, było pierwszym krokiem w doskonaleniu jakości usług zdrowotnych. W nowych realiach funkcjonowania ochrony zdrowia
i konkurencyjności rynku usług zdrowotnych, zaczęły powstawać różnorodne rankingi zakładów opieki zdrowotnej. Między innymi ranking przeprowadzany każdego roku przez tygodnik „Newsweek – Polska”,
ranking dziennika „Rzeczpospolita”, którego przewodnie hasło brzmi „Bezpieczny szpital”, ranking tygodnika „Wprost” pod hasłem „ Najlepsze szpitale”.

W rankingach oceniane i porównywane są oddziały poszczególnych specjalności, wszystkich szpitali biorących udział w rankingu. Na podstawie ocen dokonywanych przez samych pacjentów, porównywana jest również kompleksowa działalność szpitali. W tych prestiżowych w kraju rankingach, nasz Szpital zajmuje czołowe miejsca, począwszy od miejsca pierwszego, które zdobył w 2002r., uzyskując nagrodę „Wykrzyknik Newsweeka !”, przyznaną przez tygodnik „Newsweek” dla najlepszego szpitala w Polsce.

W roku 2011 Szpital nasz został uznany za najlepszy szpital ogólny w konkursie "Rzeczpospolitej" i Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia. Uzyskaliśmy, aż 910 punktów na 1000 możliwych. W konkursie uczestniczyła jedna czwarta wszystkich szpitali działających w Polsce. Oceniano między innymi sytuację finansową, jakość opieki
i sprzętu, kadrę oraz przestrzeganie praw pacjenta. W roku 2012 w tym samym konkursie, uzyskaliśmy również wysoką pozycję, zajmując w rankingu drugą lokatę. W 2013 roku, aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym, Szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, co 100 szpital "Złotej setki", czyli 725. Osiągnęliśmy 895.58 punktów
i uzyskaliśmy czwartą pozycję na 256 szpitali uczestniczących w konkursie.
Za 2014 rok VI miejsce (884,71), a za 2015 rok III miejsce (902,76 punktów). Zgodnie z opublikowanymi wynikami Rankingów w 2015 i 2016 roku uzyskaliśmy za rok 2014 i 2015 I miejsce w kategorii jakości opieki medycznej. 14 grudnia 2016r.
Dziennik „Rzeczpospolita ” opublikował wyniki kolejnego rankingu „Złotej Setki Szpitali” w Polsce, w którym Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zdobył tytuł Najlepszego Szpitala w województwie lubelskim. Oprócz tego w kategorii jakości opieki medycznej uplasował się na 3 miejscu.
W klasyfikacji szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych nasz Szpital uplasował się na 6 miejscu w Polsce. W rankingu uczestniczyły szpitale z całej Polski. Ranking opracował zespół Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia. Oceniano, m.in.: zarządzanie szpitalem, jakość usług medycznych i opiekę nad pacjentem, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta, analiza zdarzeń i skarg.

Dla pracowników Szpitala przyznanie certyfikatów akredytacyjnych i uzyskanie wysokich lokat w rankingach szpitali ma charakter prestiżowy i marketingowy.

Kontynuując ciągłe doskonalenie swoich usług i stałe dążenie do uzyskiwania satysfakcji pacjentów i pracowników, Szpital przystąpił do sukcesywnego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością. Rodzaje wdrożonych systemów zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług, przedstawione są w dalszej części niniejszej Księgi Jakości.

Opracowane i stosowane standardy postępowania w codziennej pracy, w różnych obszarach działalności Szpitala, stanowią podstawę, że również w przyszłych okresach będziemy utrzymywać wysoką jakość świadczonych usług, a tym samym dobrą opinię i wysoką pozycję na rynku świadczeń zdrowotnych.

Posiadane certyfikacje niosą za sobą usprawnienie funkcjonowania Szpitala jako jednostki
i całego podsystemu podstawowej, specjalistycznej i stacjonarnej opieki zdrowotnej
w systemie ochrony zdrowia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu działa w kierunku:

 • poprawy jakości świadczonych usług,

 • zwiększania dostępności do opieki zdrowotnej,

 • zwiększania zaufania społecznego do pracowników i działalności Szpitala,

 • wspierania edukacji pacjentów i personelu,

 • doskonalenia i stałego poszerzania zakresu działalności dydaktycznej,

 • popularyzacji dobrej praktyki medycznej,

 • zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia pacjentom, innym klientom zewnętrznym i pracownikom Szpitala.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu zostały wdrożone następujące systemy zewnętrznej oceny jakości świadczonych usług:

 • Akredytacja Szpitala – Wymagania zawarte w Programie akredytacji szpitali.

 • „Szpital Przyjazny Dziecku”

 • Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2015,
  z uwzględnieniem rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.

 • Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania zawarte
  w Normie PN-EN ISO 14001:2015.

 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania zawarte w normach PN-N 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

 • Technika Informatyczna; Techniki Bezpieczeństwa; Systemy Zarządzania bezpieczeństwem Informacji, Wymagania: PN-ISO/IEC 27001:2007.

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: ISO 22000:2005.

 

AKREDYTACJA

Dotyczy instytucji opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się ocenie, opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi.
Ocena jest przeprowadzana przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje stosowne świadectwo.

Program akredytacyjny szpitali został wydany przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Zawiera on zespół standardów, opracowanych przez grupę ekspertów i zatwierdzonych przez Radę Akredytacyjną. Standardy te określone są na poziomie optymalnym, ustalone w dziedzinach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość opieki świadczonej pacjentom oraz sformułowane w postaci zwięzłych zadań, określających stan pożądany.

W roku 2001 - Szpital uzyskał pełną akredytację na okres 3 lat, spełnienie standardów akredytacyjnych .

W roku 2004po raz drugi Szpital uzyskał pełną akredytację na okres kolejnych 3 lat, spełnienie standardów akredytacyjnych .

W roku 2007decyzją Rady Akredytacyjnej Szpitalowi przyznano po raz trzeci pełną Akredytację na dalsze 3 lata do 2010 roku, spełnienie standardów akredytacyjnych.

Rok 2010 – w procesie utrzymania spełnienia standardów akredytacyjnych był przełomowym z uwagi na obowiązujący nowy, bardzo ambitny Programem Akredytacji Szpitali 2009.

W dniach 08-10 maja 2013 roku Samodzielny Publiczny Szpital im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizytacji, uzyskał poziom do przyznania Szpitalowi statusu Szpitala Akredytowanego.
W 2016 roku została przeprowadzona kolejna, już szósta wizyta akredytacyjna. Szpital podjął działania w kierunku uczestnictwa w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Liderem Projektu jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
a
Partnerem w Projekcie: Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Akredytacja jest dobrą formą udowodnienia, że jakość jest zgodna z określonymi wymogami.

Poprzez kompleksowe podejście do jakości, doskonałym uzupełnieniem standardów akredytacyjnych w Szpitalu są Systemy Zarządzania Jakością, z uwzględnieniem rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

Polityka jakości jest ukierunkowana i zdeterminowana na utrzymanie, weryfikację i ciągłe doskonalenie wdrożonych wymagań zewnętrznych systemów oceny jakości. Stanowi proces, który w Naszym Szpitalu ma wieloletnie doświadczenie. Potwierdzenie wdrożenia Standardów Akredytacyjnych przez wizytatorów CMJ zapoczątkował 2001 rok (sam proces wdrażania rozpoczął się w 1999 roku). W związku z upływem ważności Certyfikatu Akredytacyjnego w 2016 roku w Szpitalu została przeprowadzona kolejna, szósta wizyta akredytacyjna, wynikiem i potwierdzeniem której jest wydanie przez Ministra Zdrowia Certyfikatu Nr 2016/35 z dnia 11.02.2016r. Szpital podjął działania w kierunku uczestnictwa w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” – wysyłając do CMJ, zgodnie z obowiązującą procedurą, Kwestionariusz Rekrutacyjny. Liderem Projektu jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie a Partnerem w Projekcie: Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

W roku 2008 uzyskaliśmy Certyfikat Szpitala Przyjaznego Dziecku, który utrzymujemy do chwili obecnej.

Pierwszą Normę w zakresie Systemów Zarządzania wdrożyliśmy w 2006 roku.
W kolejnych latach następne. Aktualny ich status jest następujący:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO 9001: 2015. Audit pierwszej certyfikacji odbył się w 2006 roku. W 2017 roku odbył się po raz piąty audit ponownej certyfikacji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - ISO 14001: 2015. Od dnia
2 listopada 2007 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. W 2017 roku odbył się po raz piaty audit ponownej certyfikacji.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PN-N 18001: 2004. Od dnia 29 lipca 2008 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2017 roku odbył się po raz czwarty audit ponownej certyfikacji. W dniu 03 czerwca 2014 roku Szpital uzyskał również Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007, a w 2017 roku odbył się po raz drugi audit ponownej certyfikacji.

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001:2014.
Od 2010 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W 2017 roku odbył się po raz trzeci audit ponownej certyfikacji.

Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2004, ISO 27001:2014 jest wspólny i dotyczy – „Usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, sterylizacji.

SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM ŻYWNOŚCI ISO 22000:2005.
W dniu 09 czerwca 2017r. Szpital w drodze drugiego auditu ponownej certyfikacji uzyskał potwierdzenie stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005. Od 31 lipca 2008 roku do 09 czerwca 2014 roku Szpital posiadał CERTYFIKAT HACCP według CAC/RSP 1-1969, Rev. 4 (2003)w zakresie "Przygotowania i dystrybucji w systemie tacowym posiłków dla pacjentów Szpitala oraz sprzedaży konsumenckiej w bufecie". Od 2014 roku zakres działalności objęty Certyfikatem potwierdzającym zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności z Normą ISO 22000:2005 został ustalony w zakresie: „Usług gastronomicznych, żywienia szpitalnego, żywienia zbiorowego”.

Certyfikaty są ważne do czerwca 2020 roku. Szpital podlega systematycznym auditom nadzorującym. Szpital stosuje zidentyfikowane procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością, metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów oraz zapewnia dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów. Wdrażamy działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Jest określona odpowiedzialność i uprawnienia, komunikacja i cele dotyczące jakości. Program auditów wewnętrznych został w pełni wdrożony. Proces Przeglądu Zarządzania, który w tym roku odbył się 30 czerwca był w stanie zapewnić, że systemy zarządzania są ciągle przydatne, odpowiednie i skuteczne – co potwierdzają zgromadzone i przedstawione do wglądu analizy danych. W ramach Przeglądu podkreślono, że systematycznie oceniane jest zadowolenie pacjentów. Podejmowane są działania wynikające z wniosków, odczuć i sugestii przekazywanych przez pacjentów/rodziny/opiekunów. Audity Wewnętrzne i Przeglądy Zarządzania są przeprowadzane w zaplanowanych terminach. Zapewniona jest zgodność działań z wymaganiami prawnymi. Efektywnie zarządzamy ryzykiem zawodowym
i efektywnie wdrożyliśmy zabezpieczenia wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Proces szacowania ryzyka, tak istotny w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, jest nadzorowany i opisany. Potwierdzono spełnienie wymagań i efektywność systemu zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa żywności.

1 czerwca 2015 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przystąpił do procedury certyfikacji „Szpitala bez bólu”.
W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz rozmowy na temat procesu opracowania i wdrożenia procedury „Oceny i leczenia bólu” Szpital otrzymał Certyfikat „Szpital bez bólu". Tak jak w przypadku pozostałych wdrożonych i doskonalonych wymagań zewnętrznych systemów oceny jakości Certyfikat został przyznany na okres 3 lat, po upłynięciu których, by utrzymać ciągłość statusu „Szpitala bez bólu" należy poddać się ponownej kontroli. Organizatorzy programu zapowiadają również dodatkowe, wyrywkowe kontrole w trakcie tych 3 lat ważności certyfikatu.

Utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanych, zewnętrznych systemów oceny jakości funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, bezsprzecznie ma istotny wpływ na poziom jakości udzielanych świadczeń medycznych i niemedycznych, bezpieczny pobyt pacjentów, innych klientów zewnętrznych i warunków pracy osób zatrudnionych w Szpitalu.

Wynikiem naszej pracy ma być ciągłość w utrzymaniu statusu Szpitala Akredytowanego
i posiadającego Certyfikaty Jakości, które uzyskaliśmy jeszcze w latach kiedy nie były brane pod uwagę w procesie kontraktacji świadczeń.

 

 • Zakres Certyfikacji:

Poniżej wymienione wdrożone, utrzymane i doskonalone w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości - obejmują działania realizowane przez Szpital i związane
z wykonywaniem świadczeń medycznych, usług niemedycznych i dydaktycznych.

 • Standardy Akredytacji CMJ,

 • Szpital Przyjazny Dziecku,

 • Systemy Zarządzania Jakością, Wymagania PN-EN ISO 9001:2015,

 • Systemy Zarządzania Środowiskowego, Wymagania PN-EN ISO 14001:2015,

 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N – 18001:2004/
  BS OHSAS 18001:2007,

 • Technika Informatyczna; Techniki Bezpieczeństwa; Systemy Zarządzania bezpieczeństwem Informacji, Wymagania: PN-ISO/IEC 27001:2014,

 • System Zarządzania Jakością w zakresie Rentgenodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej,

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normami: PN EN ISO / IEC 17025: 2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
  i wzorcujących ”oraz i EN ISO / IEC 15189.

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: PN-EN ISO 22000:2006;

Aktualizacja - 16.01.2018

 


 

 

Polityka prywatności