Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z LECZENIA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) Dokumentacji medycznej
z Poradni Neonatologicznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ODBYWA SIĘ:

 

 1. Osobiście - w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, budynek główny, II piętro pokój 205, codziennie w godzinach 7:00-14:35, telefon 84 677 33 35.

 2. Listownie - na adres Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

 3. Elektronicznie - na adres e-mail: szpital@szpital.zam.pl

 

Wniosek jest dostępny poniżej napisu P O B I E R Z: 1.

 

Komu Szpital może udostępnić dokumentację medyczną

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem właściwego dokumentu: rodzice dziecka do ukończenia 18 roku życia – metryka urodzenia dziecka, opiekun ustanowiony przez sąd stosowne orzeczenie.

 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej w formie pisemnego oświadczenia za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci była jego przedstawicielem ustawowym.

 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie bliskiej wyraża sąd.

 

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dokumentację medyczną

 1. Wypełnić i złożyć stosowny wniosek osobiście, pocztą tradycyjną lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną

 2. Dokonać opłaty wg cennika (P O B I E R Z: 2) opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest pobierana w przypadku pierwszej kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, informatycznego nośnika danych.

 3. Odebrać dokumentację medyczną osobiście lub opłacić jej dostarczenie pocztą /na miejscu w Kasie Szpitala budynek główny II piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:00 lub przelewem na konto 54 1160 2202 0000 0006 0465 0205.

 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną /EDM/ są dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta /IKP/ będą to :

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia, ewentualnych zaleceniach

 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego

 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego

 • wyniki badań laboratoryjnych i diagnostyczno-obrazowych

 

Szpital udostępnia dokumentację medyczną na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz.1876).

 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

 3. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164).

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r., poz. 1304).

 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781).

 

 

P O B I E R Z:

 1. Załącznik Nr 7.4., wersji 05/2023 do Pm/DO/1/2006; obowiązuje od 01.03.2023 r. - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA

 2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (na bieżąco aktualizowany)

Polityka prywatności