Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z LECZENIA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU

 

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:

Nieodpłatnie za pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej, również jego przedstawicielowi ustawowemu, za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów Szpital pobiera opłatę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Do wglądu w siedzibie Szpitala, z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć.

Poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
  • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia - w przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony Szpitala lub w Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej pokój 205 II piętro, wejście od strony Przychodni, w dni robocze w godz. 7-14.35.

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii w pokoju nr 248.

Po odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta można uzyskać w w/w Sekcji pod numerem telefonu 84 677 33 35.

 

 

Polityka prywatności