Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekty i dotacje

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko,a jego szacunkowa  wartość w skali kraju wynosi ok.40 mln zł.Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na   celu  zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych

  Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu

Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację pomieszczeń (roboty budowlane do potrzeb AOS, 2) modernizację (wymianę) windy oraz zakup i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, 3) zakup wyposażenia dla poradni i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w tym zestawy komputerowe i drukarki, 4) zakup sprzętu medycznego, 5) prace przygotowawcze, projektowe i obsługa projektu, 6) promocję projektu, 7)studium wykonalności. Obszar oddziaływania projektu to powiat zamojski, Miasto Zamość i powiaty ościenne. Grupę docelową stanowią mieszkańcy pow. zamojskiego i ościennych oraz personel szpitala. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPSW w Zamościu. Projekt przyczyni się do likwidacji złych warunków lokalowych, niewystarczającej powierzchni w jednym miejscu, braku windy dla os. niepełnosprawnych oraz braki sprzętowe. Zlokalizowanie największej liczby poradni w jednym miejscu zagwarantuje racjonalizację funkcjonowania podmiotu medycznego AOS.  Ogólna wartość projektu wynosi 2 545 424,54 zł w tym koszty kwalifikowane 2 321 980,35 zł . Dofinansowanie 1 973 683,28. Okres realizacji projektu : od 2017-07-07 do 2020-12-30  

Modernizacja systemu odpylania

Modernizacja systemu odpylania i odprowadzania spalin z kotła typu Erm 3,4-1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Wartość przedsięwzięcia: 245 825,28 zł Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW: 100 000,00 zł.

Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0026/17-00 z dnia 24.07.2018r. W tym kwota dofinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR: 2 974 686,92  zł

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uzyskał dofinansowanie na realizacje projektu pn.: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dniu 29.12.2017 roku  pomiędzy liderem projektu a Województwem Lubelskim.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zamościu Tytuł prokektu: „ Modernizacja SOR z uwzględnieniem utworzenia stanowiska do wstępnej intensywnej terapii, doposażenie w sprzęt medyczny oraz remont estakady i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych”

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności