Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program wieloletni na lata 2023-2032 pn. „Narodowy Program Transplantacyjny”

Nazwa programu:

„PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SŁUŻĄCY WYKONANIU PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” NA LATA 2022-2026”

Nazwa zadania:

„ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY” - POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ DONACYJNĄ W 2022 R.

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość.

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowitą wartość zadania: 528 163,20 zł

Data podpisania umowy: Lipiec 2023 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono dwa monitory do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych, ultrasonograf przenośny, ultrasonograf transportowy oraz system ogrzewania pacjenta. Sprzęt i aparatura ma służyć wsparciu procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Powrót do listy

Polityka prywatności