Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekty i dotacje

Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” –„Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie CO

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest jednostką medyczną, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i w związku z wzrastającą zachorowalnością  wywołaną wirusem SARS-CoV-2 stara się rozwijać diagnostykę laboratoryjną.

Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.

Opis zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko,a jego szacunkowa  wartość w skali kraju wynosi ok.40 mln zł.Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na   celu  zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych

  Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu

Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację pomieszczeń (roboty budowlane do potrzeb AOS, 2) modernizację (wymianę) windy oraz zakup i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, 3) zakup wyposażenia dla poradni i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w tym zestawy komputerowe i drukarki, 4) zakup sprzętu medycznego, 5) prace przygotowawcze, projektowe i obsługa projektu, 6) promocję projektu, 7)studium wykonalności. Obszar oddziaływania projektu to powiat zamojski, Miasto Zamość i powiaty ościenne. Grupę docelową stanowią mieszkańcy pow. zamojskiego i ościennych oraz personel szpitala. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPSW w Zamościu. Projekt przyczyni się do likwidacji złych warunków lokalowych, niewystarczającej powierzchni w jednym miejscu, braku windy dla os. niepełnosprawnych oraz braki sprzętowe. Zlokalizowanie największej liczby poradni w jednym miejscu zagwarantuje racjonalizację funkcjonowania podmiotu medycznego AOS.  Ogólna wartość projektu wynosi 2 545 424,54 zł w tym koszty kwalifikowane 2 321 980,35 zł . Dofinansowanie 1 973 683,28. Okres realizacji projektu : od 2017-07-07 do 2020-12-30  

Modernizacja systemu odpylania

Modernizacja systemu odpylania i odprowadzania spalin z kotła typu Erm 3,4-1,3 (2,95MW) zasilanego miałem węglowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Wartość przedsięwzięcia: 245 825,28 zł Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW: 100 000,00 zł.

Polityka prywatności