Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Projekty i dotacje

Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0026/17-00 z dnia 24.07.2018r. W tym kwota dofinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR: 2 974 686,92  zł

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uzyskał dofinansowanie na realizacje projektu pn.: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dniu 29.12.2017 roku  pomiędzy liderem projektu a Województwem Lubelskim.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zamościu Tytuł prokektu: „ Modernizacja SOR z uwzględnieniem utworzenia stanowiska do wstępnej intensywnej terapii, doposażenie w sprzęt medyczny oraz remont estakady i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych”

Polityka prywatności