Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Koło PTP

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

Zarząd Koła:

 1. Ewa Kasprzak-Czerwieniec– Przewodnicząca Koła PTP
 2. Irmina Antonow – Z-ca Przewodniczącej Koła PTP
 3. Małgorzata Wiater – Sekretarz Koła PTP
 4. Violetta Łepik – Skarbnik Koła PTP
 5. Ewa Duma – Członek Koła PTP

 

HISTORIA KOŁA

57 LAT DZIAŁALNOŚCI 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W ZAMOŚCIU

Koło PTP w Zamościu powstało z inicjatywy Jadwigi Piwowarskiej zatrudnionej wówczas na stanowisku powiatowej instruktorki ds. Pielęgniarstwa. Dzięki jej zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętnościom tworzenia koleżeńskiej atmosfery rozwijało swoją działalność koło pod jej przewodnictwem aż do 1976r. W ciągu I kadencji koła dzięki ogromnemu wysiłkowi osobistemu przewodniczącej oraz poświęceniu i zaangażowaniu pielęgniarek pracujących wówczas w lecznictwie dokonano olbrzymiej pionierskiej pracy stanowiącej do dziś fundament organizacyjny i formy działalności koła PTP. Twórczynie PTP borykały się na co dzień z trudnościami w organizowaniu pracy koła. Działalność rozpoczynała po omacku szukając właściwych rozwiązań organizacyjnych.

Od 1958r przewodniczącymi Koła były następujące koleżanki:

 • Jadwiga Piwowarska
 • Dominika Orzewicz
 • Grażyna Górska 
 • Krystyna Ciuraszkiewicz
 • Elżbieta Hintzke
 • Anna Janiec 
 • Elżbieta Głaz
 • Krystyna Gożdziewska
 • Eugenia Polska 
 • Ewa Duma
 • Grażyna Strachota
 • Ewa Kasprzak-Czerwieniec - przewodnicząca obecnej kadencji;
  od 29.06.2017r.


Z chwilą powstania koła PTP w centrum uwagi była problematyka kształcenia pielęgniarek. W okresie powojennym występował niedobór kadry, a większość pracująca w placówkach posiada przeszkolenie na kursach 6 i 12 – miesięcznych organizowanych przez PCK. 
Dla wielu pielęgniarek naszego powiatu PTP stworzyło możliwość uzupełnienia kwalifikacji. Około 50% przyuczonych pielęgniarek uzupełniło kwalifikacje po złożeniu eksternistycznego egzaminu państwowego przyznającego pełne prawa zawodowe.
Utworzone na terenie przychodni koło PTP stworzyło możliwości systematycznego szkolenia w zakładzie pracy. Organizowano różnego rodzaju kursy, szkolenia itp.
Realizując istotną wówczas potrzebę wyrównywania poziomu fachowego kadry pielęgniarskiej. 
Corocznie PTP był organizatorem II etapu olimpiady pielęgniarskiej uczennic ostatnich klas szkół medycznych. Olimpiada miała na celu zainteresowanie zawodem, podnoszenie poziomu wiedzy uczennic, popularyzacji zawodu pielęgniarskiego.

Inną formą podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia był Turniej Młodych Mistrzów Zawodu "Złoty Czepek Pielęgniarski" Przedstawicielki PTP były współorganizatorami etapu I i II wraz z organizacją młodzieżową od 1979r.
Z każdym rokiem zyskiwał on aprobatę wśród młodej kadry pielęgniarskiej o czym świadczyła stale wzrastająca liczba uczestniczek w tym turnieju. Uczestniczki zdobywające pierwsze miejsca na różnych szczeblach otrzymały nagrody. W roku 1985 pielęgniarka ze szpitala w Szczebrzeszynie zajęła I miejsce w eliminacjach krajowych.

Towarzystwo pielęgniarskie od 1961 roku było członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Dzięki przynależności systematycznie wzrastało zainteresowanie na świecie pielęgniarstwem polskim, rozwijała się współpraca, wymiana doświadczeń pielęgniarek polskich z pielęgniarkami innych krajów.

Na przestrzeni 50 lat struktura organizacji PTP uległa różnym przeobrażeniom. W raz z przynależnością ustawową do samorządu pielęgniarskiego oraz reformą służby zdrowia część członkiń zrezygnowała z przynależności do koła PTP, zmalały fundusze, a niektóre koła terenowe zawiesiły swoją działalność lub rozwiązały swoją organizację. Nasze koło PTP przetrwało trudny okres i chociaż stanowimy obecnie niewielką grupę zrzeszonych, aktywnych członkiń PTP.
Chcemy szczególnie w swoim działaniu powstrzymać więzi z koleżankami, które odeszły z pracy zawodowej, akceptować i popularyzować dobre tradycje zawodu. Ścisła współpraca z samorządem pielęgniarskim, integracja wszystkiego co najwartościowsze w polskim pielęgniarstwie, pielęgnowanie 50 – letniego dorobku PTP jest naszym programem działania w następnym dziesięcioleciu.
 

Cele PTP:

 • Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowania postaw etycznych członków Towarzystwa.
 • Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.
 • Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 • Opracowanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków i postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i samorządami zawodowymi.
 • Udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie.
 • Organizowanie kongresów naukowych, konferencji, warsztatów edukacyjnych, kursów, wykładów, odczytów.
 • Organizowanie olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów, sondaży.
 • Redagowanie biuletynu informacyjnego, zeszytów naukowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie, działalności Towarzystwa, wybitnych pielęgniarek i położnych.
 • Prowadzenie banku danych dotyczących dorobku zawodowego i naukowego członków Towarzystwa.
 • Promowanie zawodu pielęgniarskiego i dbanie o jego prestiż.
 • Wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.

(-) mgr Ewa Duma

Polityka prywatności