Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Fundusze europejskie na walkę z COVID-19

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego ponad 7,2 mln zł trafi do podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego. Fundusze unijne pozwolą m.in. na zakup środków ochrony osobistej. Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył także kolejne fundusze unijne dla szpitali, zespołów ratownictwa medycznego oraz centrów profilaktyczno-leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Wzmacnianie służb medycznych i ich otoczenia umożliwia stwarzanie odpowiednich warunków do pracy w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dofinansowanie z funduszy unijnych o 5 mln zł (początkowo wartość projektu wynosiła nieco ponad 7 mln zł, a obecnie jest to nieco ponad 12 mln zł). Chodzi o projekt realizowany w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Środki ochrony osobistej i materiały medyczne

Celem projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej na rzecz walki z COVID-19 poprzez zakup wyposażenia, odczynników i środków ochrony indywidualnej. Projekt zakłada zakup:

masek 3 PLY i masek FP2;
kombinezonów;
fartuchów chirurgicznych;
gogli;
przyłbic;
czepków.

Zwiększenie dofinansowania projektu pozwoli na dodatkowe zakupy niezbędnych materiałów, środków ochrony indywidualnej czy wyposażenia dla szpitali.
Wsparcie dla 18 podmiotów leczniczych

Projekt przeznaczony jest dla tych podmiotów leczniczych, które posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego. Chodzi o szpitale, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz centra profilaktyczno-lecznicze:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie – SP ZOZ.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy.
SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych.
SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.
SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – SP ZOZ w Lublinie.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ.
SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
WOMP – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze.

Całkowita wartość projektu to 7 250 310,54 zł (z czego ok. 7,17 mln zł stanowi dofinansowanie z UE, a 72,5 tys. zł pochodzi z budżetu województwa). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Powrót do listy

Polityka prywatności