Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rekomendacja do utrzymania certyfikatów potwierdzona

W trakcie czterodniowego Auditu Zewnętrznego 4 i 5 lipca oraz 24 i 25 sierpnia 2015 r. Auditorzy sprawdzili dokumentację i zapisy w wymaganych zakresach. Poprzez przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Szpitala na stanowiskach pracy, wyrywkowo zostały ocenione stosowane w praktyce wymagania norm.

Potwierdzono, że Szpital stosuje zidentyfikowane procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością, metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów oraz zapewnia dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów. Wdrażamy działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Jest określona odpowiedzialność i uprawnienia, komunikacja i cele dotyczące jakości.

Program auditów wewnętrznych został w pełni wdrożony.
Proces Przeglądu Zarządzania, który w tym roku odbył się 30 czerwca był w stanie zapewnić, że systemy zarządzania są ciągle przydatne, odpowiednie i skuteczne – co potwierdzają zgromadzone i przedstawione do wglądu analizy danych. W ramach Przeglądu podkreślono, że systematycznie oceniane jest zadowolenie pacjentów. 
Podejmowane są działania wynikające z wniosków, odczuć i sugestii przekazywanych przez pacjentów/rodziny/opiekunów. Audity Wewnętrzne i Przeglądy Zarządzania są przeprowadzane w zaplanowanych terminach. Zapewniona jest zgodność działań z wymaganiami prawnymi. Efektywnie zarządzamy ryzykiem zawodowym i efektywnie wdrożyliśmy zabezpieczenia wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Proces szacowania ryzyka, tak istotny w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, jest nadzorowany i opisany.

W czasie auditów nie stwierdzono niezgodności i nie stwierdzono rozbieżności. Wskazano potencjalne niezgodności, możliwości dalszego doskonalenia.
Cel wizyty został osiągnięty. Potwierdzono spełnienie wymagań i efektywność systemu zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa żywności.
Auditorzy, opierając się na wynikach Auditów Zewnętrznych 2015 i zaobserwowanym poziomie rozwoju oraz dojrzałości systemu, rekomendują do utrzymania certyfikatów.

Wielkim Podziękowaniem skierowanym do Wszystkich Pracowników Szpitala za postawę, wkład pracy i identyfikację ze Szpitalem są podkreślone przez Auditorów Zewnętrznych nasze mocne strony: kompetentny i zaangażowany personel, zaangażowanie dużej grupy auditorów, rzeczowe przygotowanie merytorycznych danych wejściowych do Przeglądu Zarządzania.

Utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanych, zewnętrznych systemów oceny jakości funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, bezsprzecznie ma istotny wpływ na poziom jakości udzielanych świadczeń medycznych i niemedycznych, bezpieczny pobyt pacjentów, innych klientów zewnętrznych i warunków pracy osób zatrudnionych w Szpitalu. 

Dla przypomnienia - aktualny ich status jest następujący:

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ISO 9001: 2008. Audit pierwszej certyfikacji odbył się w 2006 r. W 2014 r. odbył się po raz czwarty audit ponownej certyfikacji.
  • SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - ISO 14001: 2004. Od dnia 2 listopada 2007 r. SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Środowiskowego. W 2014 r. odbył się po raz czwarty audit ponownej certyfikacji. 
  • CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PN-N 18001: 2004. Od dnia 29 lipca 2008 r. SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W 2014 r. odbył się po raz trzeci audit ponownej certyfikacji. W dniu 3 czerwca 2014 r. Szpital uzyskał również Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007.
  • SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001:2005.

Od 2010 r. SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wprowadził i stosuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W 2014 r. odbył się po raz drugi audit ponownej certyfikacji.
Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2004, ISO 27001:2014 jest wspólny i dotyczy – „Usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki, sterylizacji i zbierania odpadów.

SYSTEM ZARZADZANIA BEZPIECZENSTWEM ŻYWNOŚCI ISO 22000:2005. W dniu 10 czerwca 2014 r. Szpital uzyskał potwierdzenie wprowadzenia i stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005. Od 31 lipca 2008 r. do 9 czerwca 2014 r. Szpital posiadał CERTYFIKAT HACCP wg CAC/RSP 1-1969, Rev. 4 (2003) w zakresie „Przygotowania i dystrybucji w systemie tacowym posiłków dla pacjentów Szpitala oraz sprzedaży konsumenckiej w bufecie”. Od 2014 r. zakres działalności objęty Certyfikatem potwierdzającym zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności z Normą ISO 22000:2005 został ustalony w zakresie: „Usług gastronomicznych, żywienia szpitalnego, żywienia zbiorowego”.

Certyfikaty są ważne do czerwca 2017 r. Szpital podlega systematycznym auditom nadzorującym.

Urszula Taczała
Pełnomocnik Dyrektora d/s Jakości

Powrót do listy

Polityka prywatności