Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wakacyjna rada

Rada Społeczna Szpitala obradowała w dniu 4 sierpnia br. Najważniejszym punktem obrad było min. debata na temat przyszłości Zamojskiego Ośrodka Onkologii. Dyskusja obejmowała określenie możliwości oraz kierunku powstania takiego ośrodka w obecnej sytuacji i zdobycia środków finansowych na ten cel. Rada podjęła także uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala, które obejmowały wykreślenie komórek organizacyjnych – Sekcji Transportu i Warsztatów i przejecie tych sekcji przez Dział Administracyjni-Gospodarczy oraz wprowadzenie do Statutu nowej samodzielnej komórki organizacyjnej – Pracowni Hemodynamicznej. Zatwierdzone zostały także zmiany w Regulaminie Porządkowym Szpitala. Wśród istotnych zmian zatwierdzonych przez Radę Społeczna, znalazły się zmiany dotyczące wprowadzenia oraz określenia zadań nowych samodzielnych stanowisk pracy – Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Rzecznika Prasowego.
Powrót do listy

Polityka prywatności