Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Porozumienie w sprawie podwyżek

Zawarto porozumienie pomiędzy reprezentacją NSZZ „Solidarność” z Dyrektorem Szpitala w dniu 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyżki płac dla personelu pomocniczego, administracyjnego i technicznego, które obowiązują od 1 lipca br. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony otrzymali 10 % podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Kolejna część podwyżki (4%), przyznana uznaniowa przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, zostanie zrealizowana przy wypłacie wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2008r. Zakończony został tym samym, trwający od kilku miesięcy, spór zbiorowy pomiędzy Dyrektorem Szpitala a Związkowcami.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności