Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, w Punkcie Szczepień Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu są realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
  w laboratorium;
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub
  z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  - zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  - zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  - hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  - oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
  w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej
  w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.- tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia.

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie
o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

WAŻNE! Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w Rejestracji Punktu Szczepień Szpitala, która znajduje się w budynku głównym Szpitala na parterze. Rejestracja czynna jest codziennie do poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 15.00,numery telefonów: 84 677 38 26, 797 593 175.


Punkt Szczepień zlokalizowany jest w budynku głównym Szpitala na drugim piętrze (dogodny wjazd windą) w gabinecie numer 211. Szczepimy codziennie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niezbędnych informacji na temat szczepień udziela koordynator do spraw szczepień Pani Diana Bryk, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do14.00, adres
e-mail: szczepienia@szpital.zam.pl, numer telefonu: 797 107 047
.

Zapisów na szczepienia nie dokonuje się przez system e-rejestracji, wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. Termin wyznacza Rejestracja PunktuSzczepień podczas kontaktu z pacjentem.

Na szczepienie należy stawić się zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.

Powrót do listy

Polityka prywatności