Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku "A" dla Oddziału Kardiologicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uzyskał dofinansowanie na realizacje projektu pn.:
Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dniu 29.12.2017 roku  pomiędzy liderem projektu a Województwem Lubelskim.

Cel projektu: Poprawa efektywności działania wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego.     

Partnerzy projektu: 1.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider), 2.    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (partner) 3.    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner), 4.   Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner) , 5.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (partner) , 6.  Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (partner).
Realizacja projektu pozwoli na: •    zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa lubelskiego, •    uruchomienia w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności, •    poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne, •    przesunięciu ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej, •    optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, •    wymianę zużytych wyrobów medycznych, •    podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu pacjentów i ich rodzin, Zakres prac do wykonania przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obejmie modernizacji i remontu pierwszego piętra w BLOKU A oraz dobudowę do BLOKU A  budynku 3- kondygnacyjnego. Zakres prac do wykonania:

Prace przygotowawcze tj.: przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wykonawczej oraz nadzór autorski i inwestorski,
Budowa 3 -kondygnacyjnego budynku (wraz z piwnicą) do Bloku A dla potrzeb Oddziału Kardiologii, modernizacja i remont pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Kardiologii w Bloku A na I piętrze wraz z częściową wymianą aparatury medycznej i jej rozszerzeniem. W budynku wykonany będzie dodatkowy 1 dźwig osobowy (z możliwością przewozu łóżek z chorymi z parteru na II piętro). W budynku w piwnicy będą zaprojektowane: pomieszczenia techniczne, magazynowe i inne pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego. Na parterze budynku  przygotowane będą pomieszczenia dla  Poradni kardiologicznych, Rejestracji oraz  Gabinetu badań próby wysiłkowej.
Na pierwszym piętrze nowego budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego tj.:  sale wzmożonego nadzoru kardiologicznego, izolatka, dyżurka, pomieszczenia socjalnie, pokoje lekarzy inne pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego;
Na drugim piętrze nowego budynku zlokalizowane będą: sala operacyjna hybrydowa, sala operacyjna dla Kardiologii i Kardiochirurgii, sala zabiegowa,  pomieszczenia dla lekarzy i inne  pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego. Zakup i montaż  wyposażenia. Zakup aparatury i sprzętu  medycznego.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30.11.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 115 327 289,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 96 862 000,00 PLN.

Powrót do listy

Polityka prywatności