Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie węzła redukcyjnego pary 5/3,7 bar dla potrzeb nawilżania klimatyzacji w budynku Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.170.2.2021)

Data ogłoszenia: 23.11.2021

Termin składania ofert: 07.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 10.12.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Zał acznik nr 7 - Rysunek - węzeł redukcyjny
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
13.12.2021. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności