Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie węzła redukcyjnego pary 5/3,7 bar dla potrzeb nawilżania klimatyzacji w budynku Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.170.2021)

Data ogłoszenia: 28.10.2021

Termin składania ofert: 10.11.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 Zestawienie materiałów
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót
Wzór umowy
Zał acznik nr 7 - Rysunek - węzeł redukcyjny
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
16.11.2021. informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Powrót do listy

Polityka prywatności