Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich, tj. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 07:30 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 07:30

(DO.334.35.2022)

Data ogłoszenia: 31.08.2022

Termin składania ofert: 15.09.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.09.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór umowy - indywidualna praktyka
Wzór umowy - podmiot leczniczy
Zał. nr 1 do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Zał. nr 2 do umowy-WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Formularz ofertowy - indywidualna praktyka
Formularz ofertowy - podmiot leczniczy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
16.09.2022. roztrzygnięcie
Powrót do listy

Polityka prywatności