Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w oddziale pediatrycznym

(DO.334.34.2022)

Data ogłoszenia: 24.08.2022

Termin składania ofert: 15.09.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.09.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy - podmiot leczniczy
Formularz ofertowy - praktyka indywidualna
Wzór umowy - indywidualna praktyka
Wzór umowy - podmiot leczniczy
Zał. do umowy - WYKAZ ŚWIADCZEŃ - z nadzorem
Zał. do umowy - WYKAZ ŚWIADCZEŃ
Wykaz personelu
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
19.09.2022. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu DO.334.34.2022
Powrót do listy

Polityka prywatności