Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych

(DO.334.20.2020 )

Data ogłoszenia: 19.08.2020

Termin składania ofert: 28.08.2020

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 31.08.2020

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do postępowania konkursowego
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór umowy
Zał. Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 1 do Umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
02.09.2020. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Powrót do listy

Polityka prywatności