Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 

 
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zamościu
Tytuł prokektu: „ Modernizacja SOR z uwzględnieniem utworzenia stanowiska do wstępnej intensywnej terapii, doposażenie w sprzęt medyczny oraz remont estakady
i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych”

Umowa nr POIS.09.01.00-00-0017/16 podpisana w dniu 15 listopada 2016r. Ogólna wartość projektu, w tym kosztów kwalifikowanych wynosi 3 576 817,59 zł.
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 040 294,95 zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim.
Na realizację powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, którym jest - zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Realizacja wnioskowanego projektu w sposób pośredni przyczyni się do:
- poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie lubelskim,
zapewnienia równego dostępu do szybkiej pomocy medycznej w zdarzeniach nagłych na terenie całego kraju,
zmniejszenia umieralności, w związku z szybkim i profesjonalnym udzieleniem świadczeń w stanie nagłego zagrożenia życia,

W sposób bezpośredni wpłynie na:
zwiększenie efektywności działania SOR, dzięki wymianie wyeksploatowanego sprzętu medycznego na nowy oraz doposażeniu SOR-u w brakującą ilość urządzeń,
spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu w sprawie Szpitalnych
      Oddziałów Ratunkowych poprzez dostosowanie estakady dojazdowej do SOR,
      przystosowanie wejścia do budynku, w którym znajduje się SOR dla osób
      niepełnosprawnych,
poprawę jakości udzielanych świadczeń dzięki zwiększeniu ilości stanowisk do intensywnej terapii na oddziale,
obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez wprowadzenie lepszych warunków przyjmowania pacjentów na oddziale.

Zakres prac do realizacji:
1. Remont estakady dojazdowej do SOR
1.1 Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z remontem estakady
2. Zakup i montaż podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych.
3. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3.1 Poprawa wentylacji w pomieszczeniach SOR.
3.2 Wykonanie robót modernizacyjnych w celu przystosowania pomieszczenia dla dodatkowego stanowiska wstępnej intensywnej terapii.
4. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR.
5. Zakup wyposażenia medycznego utworzonego stanowiska do intensywnej terapii
6. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem dokumentacji zarządzaniem i  promocją projektu  

      Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniło narzędzia umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów realizowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości w realizacji Projektu można skorzystać z dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju formularza lub zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Polityka prywatności