Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu

Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację pomieszczeń (roboty budowlane do potrzeb AOS, 2) modernizację (wymianę) windy oraz zakup i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, 3) zakup wyposażenia dla poradni i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w tym zestawy komputerowe i drukarki, 4) zakup sprzętu medycznego, 5) prace przygotowawcze, projektowe i obsługa projektu, 6) promocję projektu, 7)studium wykonalności. Obszar oddziaływania projektu to powiat zamojski, Miasto Zamość i powiaty ościenne. Grupę docelową stanowią mieszkańcy pow. zamojskiego i ościennych oraz personel szpitala.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez SPSW w Zamościu.
Projekt przyczyni się do likwidacji złych warunków lokalowych, niewystarczającej powierzchni w jednym miejscu, braku windy dla os. niepełnosprawnych oraz braki sprzętowe. Zlokalizowanie największej liczby poradni w jednym miejscu zagwarantuje racjonalizację funkcjonowania podmiotu medycznego AOS.
 Ogólna wartość projektu wynosi 2 545 424,54 zł w tym koszty kwalifikowane 2 321 980,35 zł .
Dofinansowanie 1 973 683,28.
Okres realizacji projektu : od 2017-07-07 do 2020-12-30

W dniu 30.10.2019r. dokonano przekazania frontu robót (placu budowy)Wykonawcy  zgodnie z umową
 Nr AG.ZP.3320.285.555.19 z dnia 08.08.2019r. Wykonawca  Zakład Remontowo-Konserwacyjny Spółka z o.o. z  siedzibą w Zamościu  przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz wymianę (modernizację) elektrycznego dźwigu szpitalnego.
 

Powrót do listy

Polityka prywatności