Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

Celem głównym projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie tworzenia i cyfryzacji nowych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług, ich integracji oraz zwiększenia stopnia dostępności dla obywateli celem poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych. Projekt zachowuje zgodność z wymaganiami zawartymi w dokumencie Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 w zakresie określonym w Narzędziu nr 26 Upowszechnianie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W oparciu o dane zawarte w systemach oprogramowania dziedzinowego klasy HIS oraz RIS, PACS, LIS - wdrożony zostanie system stanowiący repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System ten będzie zapewniał tworzenie oraz składowanie, udostępnianie i prezentację dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ma na celu umożliwienie świadczeniobiorcom dostępu do dokumentacji medycznej tworzonej w danej placówce oraz wymianę informacji o zdarzeniach medycznych między podmiotami leczniczymi. Grupami docelowymi są: pacjenci; personel medyczny i administracyjny; kontrahenci szpitala; organ tworzący.

 Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.

Powrót do listy

Polityka prywatności