Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Neonatologiczna

1. Lokalizacja:  Budynek „D”  piętro „parter”  6

2. Harmonogram pracy lekarzy (gabinet 6):

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
lek. med. Anna Modrzewska 1100-1330        
lek. med. Joanna Remer   1100-1330      
lek. med. Marzena Słomian     1000-1100 1000-1100  
lek. med. Izabela Łęska-Smyk     1100-1330    
lek. med. Justyna Godzisz-Wróbel       1100-1330  
lek. med. Anna Pasek         1100-1330

Pielęgniarka scpecjalista Elżbieta Deryło
czas pracy: poniedziałek-piątek 800-1500

Immunizacja wcześniaków od 1 września 2023r
do 30 kwietnia 2024r. poniedziałki-wtorki godz. 800-1400

3. Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
4. Miejsce rejestracji: Poradnia Neonatologiczna, tel. (84) 677 32 32, e-mail: s_lspn@szpital.zam.pl
5. Pacjent wpisany na listę oczekujących a nie posiadający skierowania lub ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z porady płatnej w/g cennika.

 

Poradnia Neonatologiczna znajduje się w budynku głównym (D) Szpitala, na parterze, pokój nr 6, tel. 84 677 32 32, e-mail: s_lspn@szpital.zam.pl

 

W Poradni Neonatologicznej przyjmowane są dzieci do ukończenia 1 roku życia.

W uzasadnionych medycznie przypadkach (skrajne wcześniactwo) opieka może zostać przedłużona do 3 roku życia.

 

Do Poradni Neonatologicznej wymagane jest skierowanie.

 

Dzieci, które były leczone w naszym Szpitalu i wymagają kontroli w Poradni Neonatologicznej są zapisywane na pierwszą wizytę w dniu wypisu z Oddziału (otrzymują skierowanie i mają wyznaczony termin: datę i godzinę).

Noworodki urodzone w innych placówkach medycznych również mogą skorzystać ze specjalistycznej porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego i ustaleniu przez rodziców terminu pierwszej wizyty  -codziennie od 8:00 do 10:00, 14:00-15:00 osobiście w poradni bądź telefonicznie – tel. 846773232, bądź mailowo s_lspn@szpital.zam.pl (skan skierowania).

Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez lekarza podczas danej porady.

W przypadku, gdy z jakichś powodów rodzice nie mogą zgłosić się do poradni w wyznaczonym terminie, należy powiadomić poradnię (tel.846773232) o odwołaniu wizyty i uzyskać nowy termin.

W przypadku, gdy dziecko nie może być przyjęte przez lekarza w poradni w wyznaczonym terminie, rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie i uzyskają nowy termin wizyty.

Na wizytę zabieramy dokumenty dziecka: książeczkę zdrowia dziecka, kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz pieluszki i ubranko na zmianę.

 

Na parkingu przed głównym budynkiem szpitala są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem. Istnieje możliwość wejścia do poradni bocznym wejściem od strony estakady.

 

 

Opieką Poradni Neonatologicznej objęte są  dzieci z grupy ryzyka, czyli takie których rozwój może być zaburzony ze względu na ich stan po urodzeniu i/lub nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego.
Do najważniejszych czynników ryzyka zaburzonego rozwoju zaliczyć należy:

  • Wcześniactwo
  • Hipotrofię wewnątrzmaciczną
  • Wylewy śródczaszkowe
  • Niską punktację w skali Apgar
  • Przedłużoną sztuczną wentylację, intensywną terapię
  • Wady wrodzone, zespoły genetyczne
  • Zespół aspiracji smółki
  • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne lub okołoporodowe
  • Ciężką hiperbilirubinemię i/lub anemię w przebiegu konfliktu serologicznego
  • Zakażenia wewnątrzmaciczne

 

W ramach wizyty  wykonuje się badanie fizykalne, ocenę rozwoju psychofizycznego, ocenę stanu odżywienia, ocenę żółtaczki. W razie potrzeby wykonuje się: USG p/ciemieniowe, USG j. brzusznej, badania laboratoryjne, dzieci kieruje się do innych poradni specjalistycznych oraz na rehabilitację.                                 

Od 1 października do 30 kwietnia każdego roku Poradnia Neonatologiczna prowadzi refundowany przez NFZ profilaktyczny program terapeutyczny  - „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”.

Polityka prywatności