Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Paweł Dąbrowski
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Ewa Zaremba-Flis
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Janina Czady
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Anna Sulej
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Halina Piotrowska
Telefony:  
pokój lekarzy - I piętro blok A: 84 677 34 29
  84 677 34 37
pokój lekarzy - III piętro blok C: 84 677 31 71
punkt pielęgniarek - I piętro blok A: 84 677 34 02
  84 677 34 02
punkt pielęgniarek - III piętro blok C: 84 677 31 75
sekretariat: 84 677 34 30
Ilość łóżek: 70
Lokalizacja: I piętro, blok A i III piętro blok C

 

Inne informacje:

Oddział liczy 70 łóżka, w tym 7 łóżek intensywnej terapii kardiologicznej i 16 łóżek Pracowni Hemodynamicznej.
Zakres działalności Oddziału obejmuje działalność leczniczą w zakresie diagnostyki i leczenia najtrudniejszych przypadków kardiologicznych i w zakresie leczenia elektrostymulacją stałą. 

Oddział pełni dyżury kardiologiczne dla rejonu zamojskiego w zakresie zawału serca, niestabilnej dusznicy bolesnej, napadowych zaburzeń rytmu, ostrej niewydolności krążenia, stanów zagrożenia życia z powodu chorób serca. Prowadzi leczenie choroby wieńcowej stabilnej i niestabilnej przez zabiegi plastyki i ewentualne stenty. Prowadzi diagnostykę nieinwazyjną w pracowniach echokardiografii w tym przezprzełykowej, pracowni holterowskiej, zaburzeń rytmu, prób wysiłkowych oraz kontroli stymulatorów. 

Pracownia Hemodynamiczna jest częścią integralną Oddziału Kardiologii. Przeprowadzana jest w niej głównie diagnostyka naczyń wieńcowych i w mniejszym stopniu diagnostyka krążenia mózgowego. Stosowane jest także inwazyjne zwalczanie zaburzeń rytmu serca (ablacje). 

W ramach opieki kardiologicznej realizowanej przez Oddział prowadzona jest ambulatoryjna rehabilitacja pacjentów po zawale serca i po leczeniu inwazyjnym lub operacyjnym chorób serca poprzez ćwiczenia fizyczne, porady psychologiczne, dietetyczne, antynikotynowe, nauka zwalczania stresu. Rocznie oddział przyjmuje od 2500 do 3000 pacjentów. Pacjenci mogą uzyskać porady ambulatoryjne w Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej. 


 

Aktualizacja - 02.06.2015

Polityka prywatności