Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marek Styczkiewicz
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. med. Marek Puźniak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Janina Czady
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Halina Piotrowska
Telefony:  
sekretariat 84 677 34 30
pokój lekarzy - I piętro blok A: 84 677 34 29
  84 677 34 36
  84 677 34 26
  84 677 34 25
pokój lekarzy - III piętro blok C: 84 677 31 71
punkt pielęgniarek - I piętro blok A: 84 677 34 20
  84 677 34 37
punkt pielęgniarek - III piętro blok C: 84 677 31 75
Ilość łóżek: 63
Lokalizacja: I piętro, blok A i III piętro blok C
Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
pokój lekarzy

84 677 34 00
84 677 34 03

punkt pielęgniarek 84 677 34 01
84 677 34 02
ilość łóżek 21
Pracownia Hemodynamiczna
pokój opisowy 84 677 38 91
sterownia 84 677 38 90
Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
pokój lekarzy 84 677 35 32
punkt pielęgnairek 84 677 35 45
ilość łóżek 22
Lokalizacja III piętro, blok A

 

Inne informacje:

    Oddział Kardiologiczny liczy 84 łóżka, w tym 21 łóżek intensywnej terapii kardiologicznej. Oddział prowadzi działalność leczniczą, która obejmuje: elektroterapię, inwazyjne leczenie choroby wieńcowej, zabiegi dotyczące strukturalnych wad serca oraz leczenie zachowawcze pacjentów wymagających pilnej hospitalizacji.

    Od 20 lat Oddział Kardiologiczny pełni dyżury hemodynamiczne dla pacjentów z zawałem serca i ostrymi zespołami wieńcowymi, w oparciu o teletransmisje ekg z karetek pogotowia i SOR-u okolicznych szpitali. Ponadto, Pracownia Hemodynamiczna prowadzi diagnostykę i leczenie inwazyjne pacjentów ze stabilną dusznicą oraz kwalifikuje pacjentów do dalszego leczenia kardiochirurgicznego.

    W Pracowni Implantacji Stymulatorów, która istnieje od 1996 r., zespół kardiologów wykonuje zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji.

    Pracownia Elektrofizjologii wykonuje badania elektrofizjologiczne, zabiegi ablacji napadowych arytmii nadkomorowych i komorowych techniką klasyczną, metodą krioablacji oraz z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego CARTO.

    Oddział dysponuje kilkoma pracowniami diagnostyki nieinwazyjnej, w których wykonywane są próby wysiłkowe, holtery ekg i ciśnieniowe, tilt test, badania echokardiograficzne, próba dobutaminowa i badanie echokardiografczne przezprzełykowe oraz kontrole urządzeń wszczepialnych.

    Oddział Kardiologiczny we współpracy z Oddziałem Kardiochirurgii wykonuje zabiegi z wykorzystaniem sali hybrydowej. Są to zabiegi nieoperacyjnej śródnaczyniowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), a także zamykanie uszka lewego przedsionka i ubytków w przegrodach. Bardzo istotną część tych zabiegów stanowi usuwanie uszkodzonych lub zainfekowanych elektrod, których wykonujemy najwięcej w Polsce.

    Oddział Kardiologiczny strukturalnie połączony jest z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej (22 łóżka), w którym usprawniani są pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych oraz po zawale serca, co zwiększa ich szanse na szybki powrót do sprawności. W tym procesie, zespołowo uczestniczą obok lekarzy specjalistów: fizjoterapeuci, psycholodzy oraz dietetyk. Kontynuacja usprawniania pacjentów prowadzona jest w ramach ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej.

    W ramach ambulatoryjnej opieki kardiologicznej realizowanej w Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej prowadzone są poradnie: Kardiologiczna, Leczenia Nadciśnienia Tętniczego oraz Wad Serca z łączną liczbą porad około 55 tys. na rok.

 

 

 

Polityka prywatności