Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 
Lekarz kierujący oddziałem: lek. Elżbieta Maćkowiak-Świergoń
Z-ca lekarza kierującego oddziałem: lek. Witold Karkowski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Renata Rogala
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Renata Batorska
  Małgorzata Miernicka
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 38 74
punkt pielęgniarek: 84 677 38 75, 84 677 34 40
sekretariat: 84 677 38 80
Ilość łóżek: 13
Lokalizacja: I piętro, blok A


Inne informacje:

Oddział działa od 28 grudnia 1998 r., do listopada 2020r. kierował nim lek. Marek Brzostowski. Obecnie Lekarzem Kierującym Oddziałem jest lek. Elżbieta Maćkowiak-Świergoń.
Zakres Oddziału obejmuje leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, wykonywania znieczuleń, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz prowadzenie terapii przeciwbólowej. Wraz z nieustannym rozwojem medycyny i ciągłym postępem techniki medycznej, stale zwiększa się zakres usług oferowanych przez zespół Oddziału.

Pracownicy OAiIT pracują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i innych Oddziałach szpitala, gdzie uczestniczą w leczeniu pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dokonują przedoperacyjnej oceny stanu pacjentów, a następnie kwalifikacji do znieczulenia. Specjaliści Oddziału w procesie leczenia wybierają metodę najbardziej odpowiednią dla poszczególnych osób, uwzględniającą jak najmniejsze obciążenie chorego organizmu.

Zespół Anestezjologów wykonuje sedacje, znieczulenia ogólne i przewodowe do licznych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych. W obrębie czystych i septycznych sal bloku operacyjnego, rocznie jest wykonywanych ok. 4 tys. znieczuleń ogólnych i ok. 1000 znieczuleń przewodowych. W ciągu roku ponad 2,5 tys. znieczuleń odbywa się poza blokiem operacyjnym, w salach oddziałów Laryngologii, Położnictwa i Okulistyki. Ok. 400 znieczuleń i sedacji rocznie jest wykonywane do zabiegów diagnostyczno – leczniczych w Zakładzie Endoskopii i Zakładzie Radiologii.

Integralną częścią opieki okołooperacyjnej jest siedmiołóżkowa sala wybudzeń, która zapewnia ścisły nadzór nad pacjentami po znieczuleniu. W tym obszarze opieki pacjenci odzyskują wydolność układów krążenia i oddychania, oraz wdrażane jest wstępne leczenie przeciwbólowe. Do oddziałów macierzystych przekazywani są pacjenci ustabilizowani w zakresie podstawowych parametrów życiowych.

Kolejnym obszarem działania zespołu Anestezjologii jest Oddział Kardiologii, na którym wykonywanych jest rocznie ok. 700 znieczuleń ogólnych do umiarowienia serca za pomocą kardiowersji elektrycznej. W szczególnych przypadkach znieczulani są również pacjenci do przezprzełykowych badań echokardiograficznych i plastyki naczyń wieńcowych. 
Wszystkie znieczulenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnego sprzętu zapewniającego pełny monitoring funkcji życiowych, zgodnie ze standardami zalecanymi przez specjalistyczne towarzystwa anestezjologiczne. Używane są nowoczesne środki anestetyczne i przeciwbólowe, które zapewniają kontrolę przebiegu znieczulenia. 

Szczególną rolę w strukturach Szpitala pełni Oddział Intensywnej Terapii. Na 13 stanowiskach leczeni są chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Są to pacjenci z potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku układów i narządów organizmu. OIT to oddział o szerokim profilu, zajmującym się chorymi z niewydolnością oddechową i krążeniową oraz po urazach wielonarządowych. Leczeni są także pacjenci poparzeni, zatruci, z ciężkimi zaburzeniami wodno – elektrolitowymi. Oddział stanowi również zaplecze dla pacjentów operowanych w przypadku ciężkich komplikacji w okresie okołooperacyjnym. Częstym powodem przyjęć z innych oddziałów jest również procedura odzwyczajania od wentylacji mechanicznej.

Oddział Intensywnej Terapii wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, monitorujący w sposób zintegrowany parametry życiowe pacjentów. Używane są wysokiej klasy respiratory, dające znaczne możliwości terapeutyczno – diagnostyczne. Zapewniony jest również zaawansowany monitoring hemodynamiczny oraz terapia nerkozastępcza. Wykonywane są przezskórne tracheostomie oraz badania bronchofiberoskopowe i ultrasonograficzne. 

Zespół Oddziału regularnie podnosi swoje umiejętności organizując szkolenia wewnętrzne oraz uczestnicząc w kursach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych.
W skład personelu lekarskiego wchodzi 20 lekarzy specjalistów oraz 8 lekarzy rezydentów. Na oddziale zatrudnionych jest 65 pielęgniarek. Obsługę Oddziału stanowią 4 osoby, w tym fizjoterapeuta, sekretarka medyczna, ratownik medyczny, opiekun medyczny.

Polityka prywatności