Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakład Radiologii

Zakład Radiologii - Rejestracja:

84 539 90 96

84 539 90 97

Zakład Radiologii - Rejestracja Mammograficzna: 84 677 38 16

 

Kierownik Zakładu Radiologii lek. med. Paweł Nowaczyński specjalista radiodiagnostyki
Kierownik Zespołu Techników  Andrzej Zubrzycki

Zakład Radiologii działalność rozpoczął 12 kwietnia 1994 r. Kierownikami Zakładu kolejno byli: Jacek Chudziak (1994-2002), następnie Marek Figarski (2002-2010), Paweł Nowaczyński (2010-2011), Jerzy Pokryszka (2011-2012) i lek. med. Marek Lipiec (2012 – 2013). Obecnie zakładem kieruje lek. med. Paweł Nowaczyński (od 2013). Zespołem techników kieruje technik RTG Andrzej Zubrzycki, który tę funkcję przejął od tech. RTG Łucji Wiech w 1997 r. Natomiast zespołem pielęgniarskim od samego początku istnienia zakładu kieruje piel. koordynująca mgr Anna Burda.

Podstawową kadrę lekarską Zakładu stanowili: Marek Figarski, Jacek Chudziak, Jerzy Pokryszka i Paweł Nowaczyński. Pracownia mammografii i ultrasonografii były pierwszymi, które podjęły działalność. Tego samego roku w dniu 4 października uruchomiona została pracownia tomografii komputerowej. W dalszej kolejności pracę podjęła pracownia zdjęć kostnych służąca do wykonywania konwencjonalnych badań rtg klatki piersiowej oraz układu kostno-stawowego. Uruchomiono także Pracownia Fluoroskopii, w której przeprowadzono diagnostykę przewodu pokarmowego, oraz Pracownia Pantomografii do diagnostyki stomatologicznej. Powstała Pracownia Angiografii służąca do diagnostyki chorób naczyń krwionośnych oraz do zabiegów z zakresu radiologii inwazyjnej (angioplastyki oraz stentowania i embolizacji naczyń krwionośnych, nefrostomii, drenażu dróg żółciowych, drenażu zbiorników płynowych).Rozwój Zakładu Radiologii w pierwszym okresie to również czas intensywnych szkoleń personelu, w celu zagwarantowania pacjentom świadczenia usług diagnostycznych na najwyższym poziomie. Był to czas ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników w organizowanie pracy w nowo oddawanych pracowniach oraz czas doskonalenia swoich umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, opieki nad pacjentem, tworzenia standardów medycznych.W roku 2006 wprowadzono w zakładzie radiologii system zarządzania jakością w oparciu o standardy ISO9001.

W latach 2007- 2012 nastąpił intensywny rozwój Zakładu Radiologii. Dzięki funduszom unijnym zakupiona została najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna. Zakład stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków. Wdrożono system cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych oparty na serwerach PACS/RIS. Zakupiony został 64-ro rzędowy tomograf spiralny umożliwiający bezinwazyjną diagnostykę naczyń wieńcowych. Powstało 10 nowoczesnych lekarskich stacji diagnostycznych. Stworzona została nowa pracownia do której zakupiono najwyższej klasy aparat rezonansu magnetycznego otwierający nowe możliwości w zakresie diagnostyki neurologicznej, diagnostyki schorzeń serca, szeroką diagnostykę onkologiczną czy diagnostykę układu stawowego. Wymieniono równie nowoczesną dotychczas używaną aparaturę analogową, w tym zakupiono cyfrowy aparat mammograficzny wraz z systemem kontroli jakości badań mammograficznych i dwoma stanowiskami opisowo- obrazowymi wyposażonymi w stacje diagnostyczne dedykowane do mammografii, cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy oraz multidiagnostyczny aparat rentgenowski fluoroskopowo- angiograficzny.

 W roku 2016 został zakupiony aparat tomografii komputerowej wyposażony w najnowocześniejsze możliwości wykonywania badań wieloenergetycznych. W tym samym roku w Zakładzie Radiologii został zainstalowany serwerowy system analizy i kontroli dawki promieniowania otrzymywanej przez pacjentów celem możliwie najlepszej optymalizacji przeprowadzanych badań radiologicznych. W roku 2019 zostały wymienione w zakładzie radiologii dwa aparaty USG na nowoczesne urządzenia wyposażone w opcję elastografii co poszerzyło zakres diagnostyki. Stale wprowadzane są w zakładzie radiologii nowoczesne technologie w zakresie diagnostyki obrazowej w trosce o ograniczenie dawki promieniowania przyjmowanej przez pacjenta jak również spełniają wysokie normy ochrony środowiska z uwzględnieniem niskiej emisyjności. Dzięki tym zmianom badania diagnostyczne wykonywane są na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

W Zakładzie Radiologii zatrudnionych jest 44 osób, w tym: czternastu lekarzy specjalistów w zakresie radiodiagnostyki, czterech lekarzy rezydentów, dwunastu techników elektroradiologii, sześć pielęgniarek, dwóch fizyków medycznych, pięć rejestratorek.

Lekarze, technicy i pielęgniarki zakładu radiologii w trosce o zapewnienie pacjentom jak najwyższego poziomu badań nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, przez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Polityka prywatności