Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Historia

Historia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu


1978 - 1989
Rozpoczęcie budowy szpitala

W roku 1978 została podjęta decyzja o budowie nowego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. Decyzja ta wynikała z bardzo złego poziomu opieki zdrowotnej w regionie, na który składały się deficyt bazy łóżkowej i zły stan techniczny obiektów starego szpitala. Sytuację tę potwierdzały wskaźniki statystyczne plasujące region zamojski na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Miał powstać szpital o 793 łóżkach, jego uruchomienie pierwotnie planowano w 1987 r. Budowa szpitala w latach osiemdziesiątych realizowana była zbyt skromnymi środkami, występowały trudności w zaopatrzeniu materiałowym i wyposażeniowym. W rezultacie planowany pierwotnie termin uruchomienia szpitala nie został dotrzymany.

1989 - 1992
Powołanie Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II

Przełomem w realizacji inwestycji było powołanie Szpitala Wojewódzkiego i przejęcie przez niego roli inwestora, wcześniej sprawowanej przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji. Pierwszym dyrektorem szpitala została pani dr Maria Czesak-Dudek. W nowej rzeczywistości, jaka nastała po 1989 roku, powstały nowe możliwości dokończenia inwestycji. Zniknęły bariery ograniczające dostęp do najnowszych technologii, pojawiły się nowe źródła finansowania.

Patron
Dyrekcja szpitala wystąpiła z inicjatywą nadania mu imienia Papieża Jana Pawła II. Nazwa ta miała być wyrazem upamiętnienia przez społeczeństwo Zamojszczyzny pierwszego w historii Papieża Polaka oraz uznania Jego wielkiego wkładu w działalności na rzecz Ojczyzny. Inicjatywa ta uzyskała poparcie władz kościelnych oraz środowiska zamojskiego. Uwieńczeniem starań było podjęcie Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 15.02.1990 r. w sprawie nadania Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu imienia Papieża Jana Pawła II.
15.03.1990 r. zarejestrowana została społeczna Fundacja Szpitala Wojewódzkiego.
Z jej inicjatywy wykonana została pamiątkowa tablica - płaskorzeźba z wizerunkiem osoby Papieża oraz nazwą ?Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu?. Staraniem honorowego Prezesa Fundacji Jana Zamoyskiego, tablica będąca symbolem kamienia węgielnego budowy Szpitala, została poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Polski - w Lubaczowie dnia 3 czerwca 1991 r. W archiwum Szpitala Wojewódzkiego znajduje się oryginalny dokument poświęcenia, podpisany przez Papieża. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonano w dniu 29 listopada 1996 r.

Pomoc Rządu Włoskiego
Władze województwa wraz z dyrekcją szpitala czyniły starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków na dokończenie budowy i wyposażenie szpitala. W ramach tych działań w 1989 roku podjęto rozmowy poprzez Biskupa Archidiecezji Lubelskiej ks. Bp. Bolesława Pylaka z Instytutem Świętego Rafała w Mediolanie. Ich efektem było przyznanie przez Rząd Włoski dotacji na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w wysokości 8,3 mld lirów. Na wykonawcę zadań pomocy Rządu Włoskiego wyznaczone zostało Stowarzyszenie Włoskie dla Solidarności Między Narodami - Associazione Italiana per la Solidarieta tra i Popoli- AISPO. Realizacja programu odbywała się w latach 1992 - 1998 poprzez dostawy wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, organizację kursów szkoleniowych oraz finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla fachowej kadry Szpitala Wojewódzkiego.

1993 - 1998
Etapowe uruchamianie szpitala

Aby móc odpowiednio wykorzystywać pomoc Rządu Włoskiego zintensyfikowane zostały prace projektowe, budowlane, wykończeniowe i wyposażeniowe. Możliwe to było dzięki wpisaniu szpitala na listę inwestycji centralnych finansowanych z budżetu państwa. W tym okresie szpitalem kierowali kolejno: inż. Zbigniew Dalecki (1992), mgr inż. Stanisław Dziuba (1992-1994), inż. Marian Gałka (1994-1997) oraz dr Waldemar Dziki (1997-1998).
W rezultacie powstawał szpital nowoczesny, wyposażony zgodnie z najnowszymi standardami i przygotowany do leczenia pacjentów w dużo szerszym zakresie, niż to było możliwe dotychczas.
Pierwsze dostawy aparatury medycznej umożliwiły z dniem 1 września 1993 r. uruchomienie 6 wojewódzkich poradni specjalistycznych (ortopedycznej, urologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, onkologicznej, laryngologicznej) oraz pracowni RTG, USG, pracowni mammograficznej i analityki ogólnej.
W dniu 12 kwietnia 1994 r. Wojewoda Zamojski dokonał wpisu Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i zatwierdził jego statut. Tym samym, Szpital rozpoczął legalną działalność leczniczą jako Szpital Wojewódzki pozostający w budowie i podlegający etapowemu uruchamianiu.
Jeszcze w tym roku uruchomiono Oddział Kardiologiczny, Zakład Radiologii, Laboratorium Centralne oraz Izbę Przyjęć.
W kolejnych latach oddawano do użytku Oddział Neurologiczny (1995), Oddział Wewnętrzny z Nefrologią i Stacją Dializ (1996), Oddział Wewnętrzny z Onkologią, Oddział Urologiczny, Oddział Laryngologiczny (1997), Oddział Okulistyczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Neonatologii, Oddział Rehabilitacji (1998).

1999 - 2007
Działalność Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

W listopadzie 1998 dyrektorem został dr Andrzej Mielcarek. W dniu 29.12.1998 r. nastąpiło przekształcenie szpitala w Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Od dnia 1.01.1999 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II działa w nowych warunkach reformowanej służby zdrowia jako szpital II poziomu referencyjnego.
W dniu 12.03.1999 r. odbyło się w obecności Ministra Zdrowia Republiki Włoskiej p. Rosy Bindi oficjalne zakończenie inwestycji i symboliczne uruchomienie szpitala.
Najważniejszym dniem w 25-letniej historii Szpitala był 12 czerwca 1999 r. kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił Szpital, pracujący w nim personel i pacjentów. Dla wszystkich zebranych było to niepowtarzalne przeżycie. Spotkanie to zostało upamiętnione tablicą poświęconą przez Ojca Świętego. Tablica ta została wmurowana przy głównym wejściu do Szpitala.
W 1999 roku podjęto decyzję o utworzeniu w Szpitalu Oddziału Kardiochirurgii. Wynikała ona z ogromnego zapotrzebowania w regionie na usługi w tej dziedzinie.
W czerwcu 2001 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wzbogacił się o ten wysokospecjalistyczny oddział.
W dniu 11 listopada 2003 r. przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zostali przyjęci przez Ojca Świętego na prywatnej audiencji w Watykanie.
Kwiecień 2004 był miesiącem zamykającym dziesięciolecie oficjalnej działalności szpitala jako Zakładu Opieki Zdrowotnej. W ciągu tych dziesięciu lat stał się on wysokiej klasy jednostką świadczącą usługi lecznicze. Skorzystało z nich w tym czasie blisko 200 tys. osób, udzielono ponad 900 tys. porad specjalistycznych i ponad 150 tys. hospitalizacji.
24 kwietnia 2004 r. Szpital otrzymał sztandar ufundowany przez Fundację Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Sztandar został poświęcony podczas Mszy Świętej w Kaplicy Szpitalnej przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Jana Śrutwę. Następnie został uroczyście przekazany Dyrektorowi Szpitala przez Prezesa Fundacji Bogdana Kawałko.
Nieprzerwanie od kwietnia 2001 roku szpital posiada certyfikat akredytacyjny wydawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, regularnie też jest zauważany w różnorodnych rankingach zakładów opieki zdrowotnej. Najbardziej spektakularnymi sukcesami było zajęcie pierwszego miejsca w prestiżowym rankingu na najlepszy szpital w Polsce zorganizowanym w 2003 r. przez czasopismo Newsweek oraz w podobnym rankingu zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita - czwartych miejsc w latach 2004 i 2006 i drugiego miejsca w 2007 r.

Aktualizacja - 8.12.2007

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności