Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Prawa pacjenta

Twoje  prawa  i  obowiązki  w  dniu  przyjęcia  do  szpitala

 • Warunkiem przyjęcia do szpitala jest wyrażenie Twojej zgody potwierdzonej Twoim własnoręcznym podpisem.
 • Masz prawo nie zgodzić się na umieszczenie Swojego imienia i nazwiska przy łóżku w sali pobytu podczas leczenia w oddziale.
 • Masz prawo nie zgodzić się na umieszczenie Swojego imienia i nazwiska na tablicy informacyjnej przy punkcie pielęgniarskim w oddziale.
 • Masz prawo nie zgodzić się na wykonanie sekcji zwłok i pobrania Twoich tkanek i narządów do transplantacji po śmierci.

Kto ma prawo do informacji o Twoim stanie zdrowia?

 • Jeżeli chcesz upoważnić kogoś do informacji o Twoim stanie zdrowia, to należy podać imię, nazwisko tej osoby oraz dane umożliwiające z tą osobą kontakt (nr telefonu, adres). Swoją decyzję potwierdzasz własnoręcznym podpisem.
 • Masz prawo do nie upoważnienia nikogo do uzyskania informacji o Twoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

Warto pamiętać o tym, że przy przyjęciu do szpitala należy wskazać osobę, która będzie informowana o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przewiezienia do innej placówki. Możesz takiego upoważnienia udzielić także w trakcie pobytu. Szpital wypełni Twoją wolę. Zatem jeśli przy przyjęciu podałeś np. dane żony, to lekarze tylko jej mogą udzielać informacji o Twoim stanie zdrowia. Jeśli dane dotyczące leczenia ujawniliby osobie nieupoważnionej, naruszają prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.

Pacjencie, co powinieneś wiedzieć?
Pacjencie, o co należy zapytać?

Twoje prawa i obowiązki w trakcie pobytu w szpitalu

W zakresie świadczeń zdrowotnych:

 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
 • Masz prawo do uzyskania wszelkich informacji związanych z Twoim stanem zdrowia – lekarz ma obowiązek w sposób najbardziej przystępy i kulturalny, z poszanowaniem Twojej godności osobistej udzielić Ci informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych badaniach, leczeniu, dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania wykonania badań i leczenia, jak również wynikach leczenia, rokowaniu, ewentualnej pomocy w kontynuacji świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych. Masz prawo zadać lekarzowi dodatkowe pytania dotyczące Twojego zdrowia, a lekarz jest zobowiązany do odpowiedzi na te pytania.
 • Masz prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury, ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
 • Masz prawo we wszystkich uzasadnionych przypadkach żądać, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
 • Masz prawo we wszystkich uzasadnionych przypadkach żądać, aby pielęgniarka /pielęgniarz/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/pielęgniarza/położnej.
 • Jeżeli uważasz, że personel Naszego Szpitala potraktował Cię nieuprzejmie możesz złożyć skargę. Tryb składania skarg opisany jest w odrębnym dokumencie, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale. Szpital Nasz niezwłocznie reaguje. Prosimy o wyjaśnienia lekarza oraz jego przełożonego. Swoje stanowisko wysyła do pacjenta. Jeśli okaże się, że pracownik faktycznie był nieuprzejmy lub choremu podano nieprecyzyjne informacje - z pracownikiem jest przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca.
 • Masz prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością i zachowaniem wszelkich zasad etycznych.
 • Masz prawo zastrzec, w jakim zakresie prosisz o udzielenie informacji o Twoim stanie zdrowia, osobie wskazanej przez Ciebie
 • Masz prawo zastrzec, aby lekarz nie udzielił nikomu informacji o Twoim stanie zdrowia.
 • Masz prawo określić, w jakim zakresie chcesz lub czy w ogóle chcesz być poinformowany o swoim stanie zdrowie,
 • Masz prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w innym Szpitalu.
 • Masz prawo do informacji o prawach pacjenta.

Nasz Szpital udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w salach chorych i w miejscu ogólnodostępnym, czyli na tablicy informacyjnej w Oddziale, w którym przebywasz i w Przychodni.
Jeżeli stan Twojego zdrowia powoduje ograniczenia w zakresie poruszania się, informację dotyczącą prawa pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym przebywasz

 • Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez nasz Szpital, w tym o bezpłatnych profilaktycznych programach zdrowotnych, realizowanych przez Szpital - zapytaj lekarza, pielęgniarkę, położną. Możesz zadzwonić do Rzecznika Praw Pacjenta -
  Anna Piskor, nr tel. 677 33 23, 677 32 84.


W zakresie tajemnicy informacji:

 • Masz prawo, aby lekarz, pielęgniarka, położna, psycholog, rehabilitant, technik medyczny zachowali w tajemnicy w ciągu Twojego życia i po śmierci wszelkie informacje, które Ciebie dotyczą, które uzyskali w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, czyli wynikami badań, rozpoznaniem, leczeniem, pielęgnacją, rehabilitacją i inne związane z Twoim stanem zdrowia.
 • Pracownicy Szpitala nie są zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji, gdy zachowanie jej stanowi dla Ciebie lub innych osób niebezpieczeństwo życia lub zdrowia; jeżeli wyrażasz zgodę na ujawnienie tajemnicy; ewentualnie zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji innym osobom, wykonującym zawód medyczny a uczestniczących w udzielaniu dla Ciebie świadczeń medycznych.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

 • Masz prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych - po uzyskaniu od lekarza informacji o tych świadczeniach w sposób najbardziej dla Ciebie przystępny i zrozumiały.
 • Masz prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Twojego zdrowia i życia.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

 • Masz prawo do poszanowania intymności i godności – w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do zapewnienia Ci w warunkach szpitalnych spokoju i godności - w szczególności w ostatnich chwilach życia.
 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień - ze szczególnym uwzględnieniem stanów ciężkich i terminalnych.
 • Masz prawo do obecności osoby bliskiej - pod warunkiem, że nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub zagrożenia Twojego bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Masz prawo wyrazić zgodę na uczestnictwo, a także obecność innych osób medycznych w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Tobie świadczeń zdrowotnych.
 • Szpital ma obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 • Szpital jest zobowiązany na Twoje żądanie udostępnić dokumentację medyczną.
 • Wszystkie informacje i dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie i tajemnicy.

Dokumentacja medyczna zawiera, co najmniej:

 • oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • datę sporządzenia.
 • Szpital może udostępnić Twoją dokumentację medyczną Tobie lub Twojemu przedstawicielowi ustawowemu (To osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w Twoim imieniu i ze skutkiem dla Ciebie. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci. Mąż lub żona nie są dla siebie przedstawicielami), bądź osobie upoważnionej, dlatego w dniu przyjęcia do Szpitala podajesz imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt, tel. do tej osoby. Dane te są wpisywane do Twojej Historii Choroby.
 • Szpital ma obowiązek nie tylko prowadzić, przechowywać, ale także udostępniać dokumentację medyczną. Zapewnia również odpowiednią ochronę danych osobowych.
 • Dokumentacja może być udostępniona nie tylko Tobie, ale również Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Ciebie.
 • Po śmierci, prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona za życia.
 • Za wydanie kopii dokumentacji trzeba zapłacić. Obecnie jest to ok. 84 gr. za stronę.

Tryb udostępniania dokumentacji medycznej w naszym Szpitalu:

 • Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej w Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej tutejszego Szpitala. Po zgłoszeniu się do w/w Sekcji otrzymuje do wypełnienia wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, który wypełnia podając informacje dotyczące wnioskodawcy, a także rodzaj poradni, pobyt na oddziałach lub korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i okres, którego dotyczą udzielone świadczenia medyczne.Następnie po czytelnym podpisaniu wniosku składa go do Kancelarii Szpitala. Ponadto przez pracownika Sekcji zostaje poinformowany o wysokości opłaty za jedną stronę kserokopii / kwota zmienna, co kwartał w zależności od przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym kwartale podawanego przez prezesa GUS średnio 0,84 groszy za kopię jednej strony/ i o przewidywanym terminie odbioru lub możliwości przesłania za zaliczeniem pocztowym.
 • Wychodząc ze szpitala, otrzymujesz nieodpłatnie dwa egzemplarze karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, czyli tzw. wypis.
 • Jeśli szpital odmówi wydania dokumentacji medycznej, musi to uzasadnić na piśmie.
 • W razie problemów z wyegzekwowaniem dokumentacji można napisać skargę do Rzecznika Pacjenta w Szpitalu – Anna Piskor, pokój nr 224, tel. 677 33 23, II piętro w Budynku Przychodni lub do Dyrektora Szpitala.
 • Szpital udostępnia dokumentację medyczną również w innych przypadkach takich jak: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakładom ubezpieczeń, za Twoją zgodą; lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 • Dokumentacja medyczna może być udostępniona przez Szpital także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Sprzeciw możesz wnieść do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 • Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania, wyda Ci orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.
 • Komisja Lekarska wydaje orzeczenie bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu tej Komisji.
 • Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.
 • Nie masz prawa do zmiany lekarza prowadzącego leczenie w danym oddziale.
 • Nie możesz wybrać lekarza prowadzącego leczenie w Szpitalu, ponieważ leczysz się w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy masz wątpliwości związane z leczeniem, możesz zażądać, aby leczący Cię lekarz zasięgnął opinii innego lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz, jeśli uzna to żądanie za bezzasadne, może odmówić. Informację o Twojej prośbie oraz odmowie, lekarz musi odnotować w dokumentacji medycznej. Przepisy nie stanowią wprost, ile czasu ma lekarz, by dać odpowiedź, ale przyjmuje się, że taka decyzja powinna nastąpić niezwłocznie. Jeśli lekarz w publicznej jednostce (w każdej może, i w niepublicznej też, jeśli ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) zgodzi się na zasięgnięcie opinii innego lekarza lub też na zwołanie konsylium, wtedy nie jest ono dodatkowo płatne. Jeżeli w jednym oddziale padają sprzeczne diagnozy, można zwrócić się do Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

 • Masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami - pracownicy oddziału umożliwiają ten kontakt poprzez telefony przenośne.
 • Masz prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami - taką decyzję możesz podjąć w każdym momencie pobytu w Szpitalu, niezwłocznie powiadamiając o niej personel oddziału.
 • Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Opieka dodatkowa pielęgnacyjna nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej:
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital umożliwia kontakt z duchownym zgodnie z wyznaniem.
 • Koszty związane z opieką duszpasterską ponosi Szpital.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:

 • Masz prawo do nieodpłatnego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Szpital ma obowiązek przechowywania wartościowych przedmiotów pacjentów w sejfie albo szafie pancernej, w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczątką Szpitala i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów.
 • Szpital prowadzi księgę depozytów, w której jest wyszczególnienie pod numerem depozytu liczby z określeniem przedmiotów znajdujących się wewnątrz opakowania, w którym depozyt jest przechowywany.
 • Szpital przechowuje wartościowe przedmioty pacjentów w sejfie albo szafie pancernej w przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny, niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji lub bezpośrednio po wyrażeniu woli dotyczącej przechowania wartościowych przedmiotów - taką wolę należy zgłosić lekarzowi, pielęgniarce, położnej.

NURTUJĄCE PYTANIA

Czy istnieje jakiś maksymalny czas oczekiwania do poradni specjalistycznej?

 • Nie ma określonego maksymalnego czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty. Lekarz indywidualnie ocenia stan zdrowia każdego pacjenta i bierze pod uwagę zagrożenia, jakie wiążą się ze zbyt długim czekaniem.
 • Lekarz może też na skierowaniu zaznaczyć, że badanie jest pilne. Pacjent zakwalifikowany jako „przypadek pilny” będzie umieszczony na liście oczekujących przed „przypadkami stabilnymi”.
 • Warto jednak sprawdzić inne przychodnie, które mają specjalistów i podpisany kontrakt z NFZ, bo może się okazać, że w innej przychodni uda się wcześniej dostać do lekarza.

Czy można zmienić czas oczekiwania na operację, w szczególności, gdy ten czas wynosi rok lub dłużej?

 • Jeśli zmieni się Twój stan zdrowia i będziesz wymagał szybszej operacji, wtedy powinieneś o tym poinformować Szpital. Jeżeli potwierdzają to kryteria medyczne, Szpital poda niezwłocznie nowy termin.


Czy lekarz może odmówić skierowania do specjalisty?

 • O wydaniu skierowania do specjalisty decydują tylko względy medyczne. To nieprawda, że lekarz podstawowej opieki medycznej ma limity na wydawane skierowania lub, że musi płacić za jego wystawienie. NFZ płaci za udzielone świadczenia, a nie za liczbę wystawionych skierowań. Warto pamiętać o tym, że skierowanie nie jest wymagane do: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.


Chciałabym zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
Czy będę musiała za to zapłacić?

 • Nie. Pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku, a w przypadku każdej kolejnej zmiany musi zapłacić 80 złotych. Nie trzeba płacić, jeśli wybieramy innego lekarza rodzinnego, bo np. zmieniamy miejsca zamieszkania.

Choruję na cukrzycę. Czy lekarz rodzinny może przepisywać leki, które wcześniej zalecił diabetolog w poradni specjalistycznej?

 • Lekarz Rodzinny może kontynuować leczenie farmakologiczne w szczególności u osób chorujących na choroby przewlekłe, które muszą przyjmować leki w sposób ciągły. Dzięki temu pacjent, co kilka miesięcy nie musi chodzić do specjalisty po receptę.
 • Jednak Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien otrzymać na piśmie informację od lekarza specjalisty o: rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, znać czas ich stosowania i dawkowania, a chory musi regularnie – nie rzadziej niż raz na rok – chodzić na wizyty do specjalisty.
 • Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej jednorazowo maksymalnie na recepcie może wypisać (koniecznie musi podać sposób dawkowania) dwa najmniejsze opakowania leku lub ilość niezbędną na trzy miesiące.

pobierz Informator Praw Pacjenta

 

P R A W A  I  O B O W I Ą Z K I   P A C J E N T A

opracowano na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 186)

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz możliwościom diagnostyczno-leczniczym Szpitala.

2.Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

 1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

 2. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością,
w warunkach odpowiadających odpowiednim wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia innym osobom.

 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o stanie zdrowia.

 5. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji
  i zabiegach pielęgniarskich.

 6. W przypadku, gdy lekarz nie chce podjąć lub odstępuje od leczenia pacjenta, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta
  i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn.zm.).

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych.

 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wskazać osoby, którym mogą być przekazywane informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji dotyczących danego świadczenia zdrowotnego.

 2. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody, jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się
  z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności
  w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju
  i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych, zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

 3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

 4. Lekarz, pielęgniarka, inna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta, ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:

 1. do wglądu w siedzibie Szpitala,

 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, po uiszczeniu opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniona osoba żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów prawa.

 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent leczony w oddziale Szpitala ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.

 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę bliską.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do opieki duszpasterskiej swojego wyznania.

 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital umożliwia pacjentowi, na jego życzenie, kontakt z duchownym.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent hospitalizowany w oddziale Szpitala ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszt realizacji tego prawa ponosi Szpital.

 2. Zamiar przekazania rzeczy wartościowych do depozytu, pacjent zgłasza personelowi pielęgniarskiemu oddziału Szpitala.

Dochodzenie praw pacjenta

 1. Pacjent lub jego osoba bliska albo opiekun faktyczny, jeżeli uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do Dyrektora Szpitala,

 2. zwrócić się z interwencją do Rzecznika Pacjenta Szpitala,

 3. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o jej rozpatrzenie do organu założycielskiego Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

 4. zwrócić się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia,

 5. jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej – zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej lub okręgowej izby pielęgniarek i położnych,

 6. skierować sprawę do sądu powszechnego jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania przez Szpital lub osobę wykonującą zawód medyczny, wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

 7. zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów,
  Nr bezpłatnej infolinii 800 190 590, strona internetowa Rzecznika www.bpp.gov.pl, adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

 8. Wnieść wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, strona internetowa Komisji www.zdrowie.lublin.uw.gov.pl, adres: Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin, tel. 81 532-91-34. Wniosek do komisji może wnieść pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta – jego spadkobiercy.

Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy
  i pielęgniarek.

 2. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków , ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.

 3. Niedopuszczalne jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie wyrobów tytoniowych .

 4. Pacjent jest obowiązany ponadto do:

 1. przebywania w wyznaczonej dla niego sali chorych podczas wizyt lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze podawania posiłków,

 2. przestrzegania norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów,

 3. poszanowania mienia Szpitala,

 4. informowania personelu medycznego o zamiarze opuszczenia oddziału.

 

pobierz Prawa i Obowiązki Pacjenta


dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiegoim. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek.med. Andrzej Mielcarek

Polityka prywatności