Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z LECZENIA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU


Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana do wglądu w siedzibie Szpitala, przez sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów lub w postaci oryginałów dla uprawnionych podmiotów.Za udostępnienie dokumentacji medycznej jest pobierana opłata /zgodnie z art.28.ust.4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r/ wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej Szpitala lub w Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki - pokój Nr 205, II piętro, wejście od strony Przychodni, w dni robocze w godz. 7.00 - 14.35. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii Szpitala - pokój Nr 248. Dokumentacja medyczna pacjenta w formie kopii, odpisów i wyciągów jest sporządzana w trybie niezwłocznym. Po odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej. Termin odbioru dokumentów może być indywidualnie uzgadniany. Wskazane jest aby odbiór był dokonany nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wszelkie informacje dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta można uzyskać w/w  Sekcji  pod numerem telefonu  84 677 33 35.

 

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

INFORMUJĘ O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU)DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Informuję,że zgodnie z przepisami na podstawie Rozporządzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.(Dz.U. 2015 poz. D20151743.pdf) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ogłaszamy, że Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu brakuje dokumentację medycznąz lat 1981-1996 w postaci historii chorób z Oddziału Kardiologii, Stacji Dializ, Oddziału Nefrologii Endokrynologii Nadciśnienia tętniczego i Chorób Wewnętrznych i historii ambulatoryjnych z Poradni: Alergologicznej,Audiologicznej, Chirurgicznej,Diabetologicznej, Foniatrycznej,Internistycznej, Laryngologiczno-Foniatrycznej,Laryngologicznej, Nefrologicznej, Onkologicznej, Ortopedycznej, Rehabilitacyjnej,Reumatologicznej, Urologicznej.

Osoby uprawnione mogą odebrać oryginały historii choroby,osobiście bądź poprzez osoby upoważnione do uzyskania dokumentacji medycznej.

Po odbiór oryginału w/w dokumentacji medycznej można zgłosić się najpóźniej
w terminie do 20.03.2019 do Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych (drugie piętro pokój nr 205 w godzinach od 7.30 do 14.30) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numer 84 677 33 35.

Podstawa prawna : art.29.ust. 2Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012.,poz.159)oraz & 75pkt. 1Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21. grudnia2010. W sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. Z 2010r.,nr 252,poz.1697 z późn.zm.)

 

 

Polityka prywatności