Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z LECZENIA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU


Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana do wglądu w siedzibie Szpitala, przez sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów lub w postaci oryginałów dla uprawnionych podmiotów. Za udostępnienie dokumentacji medycznej jest pobierana opłata /zgodnie z art.28.ust.4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r/ wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej, zastrzeżeniem, że opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych). Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej Szpitala lub w Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki - pokój Nr 205, II piętro, wejście od strony Przychodni, w dni robocze w godz. 7.00 - 14.35. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii Szpitala - pokój Nr 248. Dokumentacja medyczna pacjenta w formie kopii, odpisów i wyciągów jest sporządzana w trybie niezwłocznym. Po odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sekcji Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej. Termin odbioru dokumentów może być indywidualnie uzgadniany. Wskazane jest aby odbiór był dokonany nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wszelkie informacje dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta można uzyskać w/w  Sekcji  pod numerem telefonu  84 677 33 35.

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

 

 

 

Polityka prywatności