Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usługi przeglądów okresowych aparatury medycznej

(DZP.3320.1.23)

Data ogłoszenia: 27.01.2023

Termin składania ofert: 16.02.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.03.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Umowa przetwarzania danych
Zał. nr 1 - Oferta cenowa
Zał. nr 2 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 3 - Oświadczenie
Zał. nr 4 - Wzór umowy
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
07.02.2023. ogloszenie o zmianie ogloszenia
07.02.2023. Zał. nr 1 - Oferta cenowa dla zad. 69 po zmianie
07.02.2023. zmiana treści SWZ - DZP.3320.1.23
13.02.2023. wyjaśnienie, zmiana treści SWZ - DZP.3320.1.23
15.02.2023. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
17.02.2023. Informacje art. 222 ust. 5 - DZP.3320.1.23
16.03.2023. Informacja o wyborze - DZP.3320.1.23
Powrót do listy

Polityka prywatności