Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, remontowych

(DZP.3320.93.22)

Data ogłoszenia: 16.01.2023

Termin składania ofert: 09.02.2023

Aktualny status: trwa

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
Zał. nr 2 - Formularz oferta Wykonawcy
Zał. nr 2 - Formularz oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - wersja edytowalna
Zał. nr 4 - projektowane postanowienia umowy
Zał. nr 5 - klauzula RODO
Zał. nr 6 - Formularz cenowy
Zał. nr 6 - Formularz cenowy - wersja edytowalna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
24.01.2023. Zmiana treści SWZ
24.01.2023. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
24.01.2023. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.02.2023. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.02.2023. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - podpis kwalifikowany
03.02.2023. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ze zmianą dla zadania 18
03.02.2023. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ze zmianą dla zadania 18 - podpis kwalifikowany
03.02.2023. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ze zmianą dla zadania 18 -wersja edytowalna
03.02.2023. Zmiana treści SWZ
03.02.2023. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
03.02.2023. Wyjaśnienie treści SWZ
03.02.2023. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
09.02.2023. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
10.02.2023. Informacja z otwarcia ofert
10.02.2023. Informacja z otwarcia ofert- podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności