Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego

(DZP.3320.89.22)

Data ogłoszenia: 03.01.2023

Termin składania ofert: 06.02.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.03.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Oświadczenie
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
25.01.2023. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
25.01.2023. Zmiana treści SWZ
27.01.2023. Wyjaśnienie treści SWZ
06.02.2023. kwota zamówienia
07.02.2023. Informacje art. 222 ust. 5 - DZP.3320.89.22
09.03.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 12, 24, 26, 32, 33, 35, 44, 48, 49, 50
Powrót do listy

Polityka prywatności