Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ

(DZP.3320.101.22)

Data ogłoszenia: 05.12.2022

Termin składania ofert: 21.12.2022

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Pełny tekst ogłoszenia - podpis kwalifikowany
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz Oferta Wykonawcy - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 2 Oświadczenie - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 Oświadczenie - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 3 - Klauzula RODO
Załącznik nr 3 - Klauzula RODO - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - Klauzula RODO - podpis kwalifikowany
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - podpis kwalifikowany
Program Funkcjonalno - Użytkowy
Program Funkcjonalno - Użytkowy - podpis kwalifikowany
1. ZT
1. ZT - podpis kwalifikowany
2. Rzut piwnicy stan istni - blok H
2. Rzut piwnicy stan istni - blok H - podpis kwalifikowany
3.Parter stan istn. - blok H
3.Parter stan istn. - blok H - podpis kwalifikowany
4. DACH stan istn - blok H
4. DACH stan istn - blok H - podpis kwalifikowany
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
22.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
04.01.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona...
04.01.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona....pdf.xades
Powrót do listy

Polityka prywatności