Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych techniką CERAB w miażdzycowej niedrożności końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic biodrowych (Zespół Lerichea)

(DZP.3320.99.22)

Data ogłoszenia: 28.11.2022

Termin składania ofert: 08.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 12.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
08.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
09.12.2022. Informacje z otwarcia ofert
12.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności