Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu endoskopowego

(DZP.3320.94.22)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 15.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 30.01.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Zał. nr 3 - projektowane postanowienia umowy
Zał. nr 4 - klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.11.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.11.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - podpis kwalifikowany
02.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ
02.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ.pdf.xades
05.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - podpis kwalifikowany
05.12.2022. Zmiana treści SWZ
05.12.2022. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
06.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ
06.12.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
06.12.2022. Unieważnienie czynności wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2 grudnia 2022r.
06.12.2022. Unieważnienie czynności wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2 grudnia 2022r. - podpis kwalifikowany
15.12.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
16.12.2022. Informacja z otwarcia ofert
16.12.2022. Informacja z otwarcia ofert.pdf.xades
30.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
30.01.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf.xades
Powrót do listy

Polityka prywatności