Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa bielizny jednorazowego użytku

(DZP.3320.85.22)

Data ogłoszenia: 25.11.2022

Termin składania ofert: 25.01.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 08.05.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta Wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy - wersja edytowalna
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 2 - JEDZ - wersja edytowalna
Zał. nr 3 - projektowane postanowienia umowy
Zał. nr 4 - klauzula RODO
Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia
Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia - wersja edytowalna
Zał. nr 6 - Oświadczenie art. 5k rozprządzenia Rozporządzenia Rady (UE) i art. 7 ust. 1. ustawy
Zał. nr 6 - Oświadczenie art. 5k rozprządzenia Rozporządzenia Rady (UE) i art. 7 ust. 1. ustawy - wersja edytowalna
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
28.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.12.2022. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - podpis kwalifikowany
28.12.2022. Zmiana treści SWZ
28.12.2022. Zmiana treści SWZ - podpis kwalifikowany
28.12.2022. Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia - z naniesioną zmianą dla zadania 23
28.12.2022. Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia - z naniesioną zmianą dla zadania 23 - wersja edytowalna
28.12.2022. Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamowienia - z naniesioną zmianą dla zadania 23 - podpis kwalifikowany
18.01.2023. Wyjaśnienie treści SWZ (1)
18.01.2023. Wyjaśnienie treści SWZ.pdf.xades (1)
25.01.2023. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
27.01.2023. Informacja z otwarcia ofert
27.01.2023. Informacja z otwarcia ofert - podpis kwalifikowany
20.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 4, 20, 32, 35, 42.
20.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 4, 20, 32, 35, 42. - podpis kwalifikowany
24.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 31
24.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 31 - podpis kwwalifikowany
27.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 7, 17, 25, 33, 36, 37 i 43.
27.02.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 7, 17, 25, 33, 36, 37 i 43 - podpis kwalifikowany
03.03.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 2, 3, 6, 9 i 22
07.04.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 5, 19, 21, 34 i 38
07.04.2023. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 5, 19, 21, 34 i 38 - podpis kwalifikowany
08.05.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 1, 8,10,11,12,13,14,15,16,18,23,24,26,27,28,29,30,39,40,41
08.05.2023. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zadania 1, 8,10,11,12,13,14,15,16,18,23,24,26,27,28,29,30,39,40,41 - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności