Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa miału węglowego

(DZP.3320.90.22)

Data ogłoszenia: 23.11.2022

Termin składania ofert: 22.12.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Zał. nr 5 - Oświadczenie
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.12.2022. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.90.22
22.12.2022. kwota zamówienia
22.12.2022. Informacje z otwarcia ofert
28.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności