Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegania.

(DZP 3320.81.22)

Data ogłoszenia: 16.11.2022

Termin składania ofert: 24.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 15.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Formularz Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Formularz oferty cenowej na przegląd i konserwacje systemu ppoż i DSO.
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
21.11.2022. wyjaśnienie treści SWZ
21.11.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - podpis kwalifikowany
24.11.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia
24.11.2022. Informacja z otwarcia ofert
24.11.2022. Informacja z otwarcia ofert - podpis kwalifikowany
15.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
15.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - podpis kwalifikowany
Powrót do listy

Polityka prywatności