Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu do zamykania wad strukturalnych serca i zamknięcia uszka lewego przedsionka

(DZP.3320.83.22)

Data ogłoszenia: 14.11.2022

Termin składania ofert: 22.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 23.11.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.11.2022. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.83.22
22.11.2022. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
22.11.2022. Informacja z otwarcia ofert
23.11.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności