Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu używanego do zabiegów endowaskularnego leczenia malformacji naczyniowych i procesów nlp CUN

(DZP.3320.78.22)

Data ogłoszenia: 28.10.2022

Termin składania ofert: 25.11.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 09.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 4 - Oświadczenie
Zał. nr 5 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.11.2022. Wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.78.22
25.11.2022. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
28.11.2022. Informacja z otwarcia ofert
09.12.2022. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy

Polityka prywatności