Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni

(DZP.3320.72.21)

Data ogłoszenia: 24.12.2021

Termin składania ofert: 18.01.2022

Aktualny status: rozstrzygnięte

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.01.2022. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.72.21
05.01.2022. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.01.2022. zmiana treści SWZ - DZP.3320.72.21
12.01.2022. ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2
12.01.2022. wyjaśnienie, zmiana treści SWZ 2 - DZP.3320.72.21
18.01.2022. kwota zamówienia
19.01.2022. informacja z otwarcia ofert
11.02.2022. Informacja o wyborze
28.02.2022. Informacja o ponownym badaniu i ocenie ofert, o wyborze oferty najkorzystniejszej w zad. 2
Powrót do listy

Polityka prywatności