Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa stentgraftów aortalnych do aorty brzusznej i piersiowej

(DZP 3320.60.2021)

Data ogłoszenia: 29.11.2021

Termin składania ofert: 28.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 19.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
SWZ - dostawa stentgraftów aortalnych do aorty brzusznej i piersiowej.pdf.xades
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy (1)
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 2 - JEDZ (1)
Zał. nr 3 - Wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
01.12.2021. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
01.12.2021. Zmiana treści SWZ (1).pdf
01.12.2021. Zmiana treści SWZ.pdf.xades
28.12.2021. kwota zamówienia
28.12.2021. Informacje art. 222 ust. 5
19.01.2022. informacja o wyborze - DZP.3320.60.21
Powrót do listy

Polityka prywatności