Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB i dwóch wirówek laboratoryjnych, dostawa probówek do pobierania krwi włośniczkowej, probówek do metody manualnej oraz innych akcesoriów niezbędnych do obsługi pobierania

(DZP 3320.63.21)

Data ogłoszenia: 29.11.2021

Termin składania ofert: 09.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 24.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
DZP 3320.63.21 SWZ.pdf(1)
DZP 3320.63.21 OPZ
DZP 3320.63.21 OPZ.pdf
DZP 3320.63.21 OPZ
DZP 3320.63.21 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.63.21 Formularz oferta wykonawcy
DZP 3320.63. 21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.63. 21 oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP
DZP 3320.63.21 - informacja dotycząca RODO
DZP 3320.63.21 Wzór umowy dostawa systemu zamkniętego
DZP 3320.63.21 wzór umowy sprzęt laboratoryjny
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
03.12.2021. DZP 3320.63.21 wyjaśnienia treścici SWZ.pdf
03.12.2021. DZP 3320.63.21 wyjaśnienia treścici SWZ .pdf.xades
09.12.2021. DZP 3320.63.21 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
10.12.2021. DZP 3320.63.21 informacja z otwarcia ofert
10.12.2021. DZP 3320.63.21 informacja z otwarcia ofert.pdf
26.01.2022. DZP 3320.63.21 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
26.01.2022. DZP 3320.63.21 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pop
Powrót do listy

Polityka prywatności