Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa miału węglowego

(DZP.3320.59.21)

Data ogłoszenia: 03.11.2021

Termin składania ofert: 06.12.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 21.12.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
06.12.2021. DZP 3320.59.21 kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
07.12.2021. Informacja z otwarcia ofert - dostawa miału węglowego.pdf
07.12.2021. Informacja z otwarcia ofert - dostawa miału węglowego..pdf.xades
21.12.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.59.21
Powrót do listy

Polityka prywatności