Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego

(DZP.3320.51.21)

Data ogłoszenia: 13.10.2021

Termin składania ofert: 16.11.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 18.01.2022

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Zał. nr 2 - JEDZ
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
05.11.2021. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.51.21
12.11.2021. kwota zamówienia.pdf
18.11.2021. Informacja z otwarcia ofert - DOSTAWA STYMULATORÓW JEDNO I DWUJAMOWYCH, STYMULATORÓW RESYNCHRONIZUJACYCH, DEFIBRYLATORÓW, ELEKTROD ORAZ SPRZĘTU POMOCNICZEGO.pdf
18.11.2021. Informacja z otwarcia ofert - DOSTAWA STYMULATORÓW JEDNO I DWUJAMOWYCH, STYMULATORÓW RESYNCHRONIZUJACYCH, DEFIBRYLATORÓW, ELEKTROD ORAZ SPRZĘTU POMOCNICZEGO.pdf.xades
18.01.2022. informacja o wyborze - DZP.3320.51.21
Powrót do listy

Polityka prywatności