Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dostawa sprzętu endoskopowego

(DZP.3320.54.21)

Data ogłoszenia: 08.10.2021

Termin składania ofert: 20.10.2021

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 04.11.2021

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Zał. nr 4 - Klauzula RODO
Zał. nr 3 - wzór umowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Zał. nr 1 - Formularz oferta wykonawcy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
18.10.2021. wyjaśnienie treści SWZ - DZP.3320.54.21.pdf
20.10.2021. kwota zamówienia.pdf
04.11.2021. informacja o wyborze - DZP.3320.54.21
Powrót do listy

Polityka prywatności